, พล.ท. กิตติศักดิ์  บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.  หัวหน้าคณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

พล.ท. กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. หัวหน้าคณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

, พล.ท. กิตติศักดิ์  บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.  หัวหน้าคณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร
รับฟังการนำเสนอข้อมูลความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ
, พล.ท. กิตติศักดิ์  บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.  หัวหน้าคณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินงานบริหารจัดการบ่อขยะหนองปลิง  คณะฯ ได้ชี้แนะแนวทางการดำเนินงานเพื่อที่จะให้ได้ผลรับที่ดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นต่อไป
, พล.ท. กิตติศักดิ์  บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.  หัวหน้าคณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …