ประวัติ พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์

  

  ประวัติย่อ พล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์

.  ยศ,ชื่อ,สกุล :  พล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์   (เหล่า ร.)                                         

๒.  เข้ารับราชการ  :  วันที่ ๑ ก.พ.๒๘ (นตท.รุ่นที่ ๒๑ / นนร.รุ่นที่ ๓๒)

๓.  การศึกษา  

                    –  ปริญญาตรี (วท.บ.) จาก รร.จปร.

                    –  หลักสูตรชั้นนายร้อย  เหล่า ร.  รุ่นที่  ๗๖ ลำดับที่ ๑/๑๙๓

                    –  หลักสูตรชั้นนายพัน  เหล่า ร.   รุ่นที่  ๕๓ ลำดับที่ ๑/๒๐๕

                    – หลักสูตรผู้ควบคุมการกระโดดร่ม  รุ่นที่ ๓๐ ลำดับที่ ๒/๕๐

                    –  หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส.  ชุดที่ ๗๒ ลำดับที่ ๔/๒๓๒

                    –  หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๕๓

 

๔. ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ

          –  ผบ.มว.ปล.กรณีปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ ปี ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐

          –  รองเสธ./ผบ.ส่วนสนับสนุน กองกำลังทหารบกไทย/ติมอร์ ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓

          –  เสธ.กกล.รักษาสันติภาพ ๙๗๒ ไทย/ติมอร์ตะวันออก ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๓

          –  ราชองครักษ์เวร ตั้งแต่ ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน

๕. ยศทหาร

          – ว่าที่ ร.ต.  เมื่อ   ๑ ก.พ.๒๘

          – ร.ต.  เมื่อ  ๑ ส.ค.๒๘

          – ร.ท.  เมื่อ  ๑ ต.ค.๒๘

          – ร.อ.  เมื่อ  ๑ ต.ค.๓๑

          – พ.ต.  เมื่อ  ๑ ต.ค.๓๔

          – พ.ท.  เมื่อ  ๑๓ ม.ค.๔๑

          – พ.อ.  เมื่อ  ๗ ธ.ค.๔๗

          – พล.ต. เมื่อ ๑ เม.ย.๕๕

          – พล.ท.เมื่อ ๑ ต.ค.๖๑