ประวัติ พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์

 , ประวัติ พล.ท.เรืองสิทธิ์  มิตรภานนท์

  ประวัติย่อ พล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์

.  ยศ,ชื่อ,สกุล :  พล.ท. เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์   (เหล่า ร.)

๒.  เข้ารับราชการ  :  วันที่ ๑ ก.พ.๒๘ (นตท.รุ่นที่ ๒๑ / นนร.รุ่นที่ ๓๒)

๓.  การศึกษา  

–  ปริญญาตรี (วท.บ.) จาก รร.จปร.

–  หลักสูตรชั้นนายร้อย  เหล่า ร.  รุ่นที่  ๗๖ ลำดับที่ ๑/๑๙๓

–  หลักสูตรชั้นนายพัน  เหล่า ร.   รุ่นที่  ๕๓ ลำดับที่ ๑/๒๐๕

– หลักสูตรผู้ควบคุมการกระโดดร่ม  รุ่นที่ ๓๐ ลำดับที่ ๒/๕๐

–  หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ.สบส.  ชุดที่ ๗๒ ลำดับที่ ๔/๒๓๒

–  หลักสูตรหลักประจำ วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ ๕๓

 

๔. ตำแหน่งหรือราชการพิเศษ

–  ผบ.มว.ปล.กรณีปฏิบัติหน้าที่ตามแผนป้องกันประเทศ ปี ๒๕๒๙ – ๒๕๓๐

–  รองเสธ./ผบ.ส่วนสนับสนุน กองกำลังทหารบกไทย/ติมอร์ ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓

–  เสธ.กกล.รักษาสันติภาพ ๙๗๒ ไทย/ติมอร์ตะวันออก ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๓

–  ราชองครักษ์เวร ตั้งแต่ ๒๕๓๙ – ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๔ – ปัจจุบัน

๕. ยศทหาร

– ว่าที่ ร.ต.  เมื่อ   ๑ ก.พ.๒๘

– ร.ต.  เมื่อ  ๑ ส.ค.๒๘

– ร.ท.  เมื่อ  ๑ ต.ค.๒๘

– ร.อ.  เมื่อ  ๑ ต.ค.๓๑

– พ.ต.  เมื่อ  ๑ ต.ค.๓๔

– พ.ท.  เมื่อ  ๑๓ ม.ค.๔๑

– พ.อ.  เมื่อ  ๗ ธ.ค.๔๗

– พล.ต. เมื่อ ๑ เม.ย.๕๕

– พล.ท.เมื่อ ๑ ต.ค.๖๑