, พิธีลงนามใน MOU ระหว่าง กอ.รมน. กับ วัดแสงอรุณ(วัดป่าดานวิเวก) ณ บ้านแสงอรุณ ตำบลสีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

พิธีลงนามใน MOU ระหว่าง กอ.รมน. กับ วัดแสงอรุณ(วัดป่าดานวิเวก) ณ บ้านแสงอรุณ ตำบลสีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

, พิธีลงนามใน MOU ระหว่าง กอ.รมน. กับ วัดแสงอรุณ(วัดป่าดานวิเวก) ณ บ้านแสงอรุณ ตำบลสีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

พล.ท.เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. พล.ท.กิตติศักดิ์ บุญสุข รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. พร้อมคณะได้เดินทางมาวัดป่าแสงอรุณ เพื่อลงนามใน MOU ตามภารกิจหลักในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน อาหารและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ในการสนองตอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้จัดชุดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท แก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พ.ศ.2557

, พิธีลงนามใน MOU ระหว่าง กอ.รมน. กับ วัดแสงอรุณ(วัดป่าดานวิเวก) ณ บ้านแสงอรุณ ตำบลสีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ , พิธีลงนามใน MOU ระหว่าง กอ.รมน. กับ วัดแสงอรุณ(วัดป่าดานวิเวก) ณ บ้านแสงอรุณ ตำบลสีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ , พิธีลงนามใน MOU ระหว่าง กอ.รมน. กับ วัดแสงอรุณ(วัดป่าดานวิเวก) ณ บ้านแสงอรุณ ตำบลสีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ติดตามแนะนำ รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง การดำเนินการตามโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานแม่บทรวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ของหน่วยงานในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดูแลรักษาป่าของวัดแสงอรุณที่ได้รับอนุญาตตากกรมป่าไม้ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวนมากกว่า 3,000 ไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้ว ให้ยั่งยืนต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน อีกทั้งอาจมีการวิจัยพืชสมุนไพรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วย ซึ่งการลงนามร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้การดูแลผืนป่าแห่งนี้ มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและประเทศชาติโดยรวมต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …