ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน.

ภารกิจของหน่วยงาน

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. มีหน้าที่บูรณาการในการวางแผน อำนวยการ สนับสนุน ประสานการปฏิบัติ และกำกับดูแลงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหาร การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และ ปัญหาอื่น  ที่ได้รับมอบ
– มีผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
– เป็นหน่วยในอัตราการจัดเฉพาะกิจขึ้นตรงต่อ ผอ.รมน.

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่

 • ประสานงาน เสริมการปฏิบัติ กำกับการ และติดตามประเมินผล
 • ติดตามสถานการณ์ ประสานการปฏิบัติ วิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับตามภารกิจ
 • จัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ รองรับแผนปฏิบัติการ
 • ร่วมปฏิบัติงานและสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้มีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

โครงสร้างการจัด

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ประกอบด้วย 6 ส่วนงาน

 1. ส่วนบังคับบัญชา
 2. ส่วนสนับสนุน (สสน.ศปป.4 กอ.รมน.)
 3. ส่วนแผนและโครงการ (สผค.ศปป.4 กอ.รมน.)
 4. ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ (สสท.ศปป.4 กอ.รมน.)
 5. ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร (สพอ.ศปป.4 กอ.รมน.)
 6. ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (สปภ.ศปป.4 กอ.รมน.)

ผู้บังคับบัญชา ของ ศปป.4 กอ.รมน.