, รอลุ้นต้นปี 64  เปิดจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ

รอลุ้นต้นปี 64 เปิดจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ

วันนี้ (16 ธ.ค.2563) นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า ขณะนี้ร่างกฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ พ.ศ…อยู่ในกระบวนการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ภายในเดือนม.ค.2564 และจะเริ่มประกาศรับสมัครองค์กรผู้ใช้น้ำในต้นปี 2564 หลังจากที่กฎกระทรวงฉบับนี้ประกาศใช้แล้ว

โดยกฎกระทรวงดังกล่าว จัดทำขึ้นตามหมวดที่ 3 ว่าด้วยองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำพ.ศ.2561 ที่ระบุไว้ว่าการองค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ มี 3 ระดับ 1.ระดับชาติคือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประ ธาน 2.ระดับลุ่มน้ำ คือ คณะกรรมการลุ่มน้ำ ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตลุ่มน้ำที่ได้รับเลือกเป็นประธาน และ 3.ระดับองค์กรผู้ใช้น้ำ ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล ใช้น้ำบริเวณใกล้เคียงกันและอยู่ในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อร่วมกันในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ทั้งนี้ กฎกระทรวงองค์กรผู้ใช้น้ำ ระบุให้ผู้ใช้น้ำจำนวนไม่น้อยกว่า 30 ราย ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือระหว่างบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันในเขตลุ่มน้ำเดียวกัน ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในหมู่สมาชิกร่วมกัน รวมตัวกันและจดทะเบียนก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำ โดยต้องจัดทำเอกสาร หลักฐาน ยื่นต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะนายทะเบียนเพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองก่อตั้งเป็นองค์กรผู้ใช้น้ำภายใน 30 วัน

โดยองค์กรผู้ใช้น้ำที่ก่อตั้งขึ้น มีสิทธิในการเสนอแนะ ให้ข้อมูลหรือความเห็นต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อนำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำและสามารถเสนอชื่อสมาชิกภายในองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นผู้แทนไปคัดเลือกเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำในภาคส่วนขององค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อีกทั้งยังมีสิทธิเป็นตัวแทนจากคณะกรรมการลุ่มน้ำเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในกนช.

 
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/299260
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ตร.มั่นใจคดี “ล่าเสือ” เอาผิดได้ ไม่เชื่อฆ่าเพราะกินวัว-โยงค้าสัตว์ป่า

ตร.มั่นใจคดี “ล่าเสือ” เอาผิดได้ ไม่เชื่อฆ่าเพราะกินวัว-โยงค้าสัตว์ป่า

กร& …