, ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์

ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์

, ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์

ศปป.4 กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

โดยมี พล.ท. กิตติศักดิ์  บุญสุข รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์  และตรวจ ปตร.สี่วาฯ โดยมีนายคำนึง  ชูชาติ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน และนายอุดม  คงซ่อม ผอ.โครงการก่อสร้างฯ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. รวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านให้ข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค กับคณะฯ เวลา 1300 ลงพื้นที่ ชุมชนคลองส้มป่อย เขตดุสิต กทม. เพื่อติดตามการบำบัดน้ำเสียตามนโยบายที่ได้รับมอบจากหน่วยเหนือ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …