, วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติกับ ชุดพญาเสือ เข้าจับกุมผู้ค้าและครอบครองสัตว์ป่า จ.สุพรรณบุรี

วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติกับ ชุดพญาเสือ เข้าจับกุมผู้ค้าและครอบครองสัตว์ป่า จ.สุพรรณบุรี

หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า (พญาเสือ) ได้ทำการสืบสวน และทำการติดตามจนทราบที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยที่ค้าและครอบครองสัตว์ป่าดังกล่าว ชื่อ นายไตรเวทย์ อ้อมทอง ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่ ๑ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี และอาศรมบารมีพ่อแก่ อาจารย์คม ไตรเวทย์ บ้านเลขที่ ๒๔ ต.บางกุ้ง  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จึงดำเนินการขอหมายค้นจากศาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตามหมายค้น ที่ ค.๕๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เข้าดำเนินการตรวจค้นบ้านพัก และอาศรมดังกล่าว

                ผลการตรวจค้นบริเวณบ้านพักและ อาศรม พบสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าคุ้มครอง จำนวน ๒๗ รายการ

                            – นาคเล็กเล็บสั้น จำนวน ๑ ตัว (มีชีวิต)

                            – ซากเขาเก้งหม้อ จำนวน ๒ ซาก (สัตว์ป่าสงวน)

                            – ซากเขาเลียงผา จำนวน ๓ ซาก (สัตว์ป่าสงวน)

                            – ซากเขากวางป่า จำนวน ๔ ซาก

                            – ซากโคนเขากวาง จำนวน ๑ ซาก

                            – ซากหนังลิ่นชวา จำนวน ๑ ผืน

                            – ซากเกล็ดลิ่นชวา จำนวน ๒๕๘ ชิ้น

                             – ซากกระดองตะพาบ จำนวน ๑ ซาก

                            – ซากกระดองเต่าบึงหัวเหลือง จำนวน ๑ ซาก

                            – หนังเสือดาว จำนวน ๒ ผืน

                            – หนังหมีควาย จำนวน ๑ ผืน

                            – ซากเสือดำ (สต๊าฟ) จำนวน ๑ ตัว

                            – ซากหนังเสือไฟผืนเล็ก จำนวน  ๒ ผืน

                            – ซากหนังเสือดาวผืนเล็ก จำนวน ๒ ผืน

                            – ซากหนังเสือดาว/เสือดำ จำนวน ๓๖๘ ชิ้น

                            – ซากเดือยงูเหลือม จำนวน ๗๓๓ ชิ้น

                            – ซากหนังเสือดาว​ คละขนาด จำนวน ๑๗๗ ชิ้น

                            – ซากหนังเสือดาวม้วน จำนวน ๔๐ ชิ้น

                            – ซากหนังเสือไฟ จำนวน ๕๕ ชิ้น

                            – ซากหนังเสือดำม้วน จำนวน ๑๙๕ ชิ้น

                            – ซากตีนเสือดาวด้านขวา จำนวน ๑ ชิ้น

                            – ตระกรุดหนังเสือไฟ จำนวน ๑๕ ชิ้น

                            – หนังเสือดาวเลี่ยมกรอบพลาสติก จำนวน ๒๐ ชิ้น

                            – ตะกรุดหนังเสือดำ จำนวน ๒ ชิ้น

                            – ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง จำนวน ๖ ชิ้น

               นายไตรเวทย์ อ้อมทอง ได้ให้ถ้อยคำกับพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าซากสัตว์ป่าต่าง ๆ ที่มี​ตนไม่ได้ดำเนินการแจ้งการครอบครอง และไม่มีใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ซึ่งซากสัตว์ป่านั้นตนได้ซื้อมาจากร้านขายหนังและเขี้ยวสัตว์ เมื่อหลายปีที่แล้ว แต่ในปัจจุบันวัตถุมงคลแบบทั่วไปไม่สามารถจำหน่ายได้ จึงต้องนำหนังสัตว์ที่เก็บไว้มาปลุกเสกทำเป็นของขลัง เพื่อจำหน่ายในสื่อออนไลน์ (Facebook) เนื่องจาก
มีราคาสูง และเป็นที่ต้องการของตลาด

               การกระทำของนายไตรเวทย์ อ้อมทอง​  เป็นการกระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำบันทึกเรื่องราวพร้อมนำตัว​ นายไตรเวทย์ อ้อมทอง​ ผู้ถูกจับ และของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ดังนี้

               ฐาน “มีไว้ในครอบครองซึ่งซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

               ฐาน “ค้าซากสัตว์ป่าคุ้มครอง โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

               มาตรา ๑๑๖ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

               ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.งาช้าง พ.ศ.๒๕๕๘ ฐาน “ค้างาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๑๓​

               ฐาน “ครอบครองงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามมาตรา ๖ ประกอบมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๖

, วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติกับ ชุดพญาเสือ เข้าจับกุมผู้ค้าและครอบครองสัตว์ป่า จ.สุพรรณบุรี , วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติกับ ชุดพญาเสือ เข้าจับกุมผู้ค้าและครอบครองสัตว์ป่า จ.สุพรรณบุรี , วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติกับ ชุดพญาเสือ เข้าจับกุมผู้ค้าและครอบครองสัตว์ป่า จ.สุพรรณบุรี , วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติกับ ชุดพญาเสือ เข้าจับกุมผู้ค้าและครอบครองสัตว์ป่า จ.สุพรรณบุรี , วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน. ประสานการปฏิบัติกับ ชุดพญาเสือ เข้าจับกุมผู้ค้าและครอบครองสัตว์ป่า จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …