, ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน

  1. วันที่ 6 มิ.ย. 63 เวลา 1000 คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1204/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 นำโดยนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) หัวหน้าคณะทำงาน และหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ชุดปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พันเอก พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการฯ และชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) กรมป่าไม้ นายสมชาย ฉิมแย้ม เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอลี้ นำโดยนายณัฏฐภัค อะโนต๊ะ ปลัดอำเภอลี้ ได้ร่วมกันประชุมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ตำบลป่าไผ่อำเภอลี้จังหวัดลำพูน ขอออกโฉนดที่ดินซึ่งปรากฏว่าเป็นการขีดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในระวางไม่ถูกต้อง จึงขอให้กรมป่าไม้ สั่งการให้ทบทวนการขีดแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นหลักฐานดำเนินการ โดยได้มีการตรวจสอบแผนที่กฎกระทรวง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ตื่นและป่าแม่แนต ฉบับที่ 773/2518, แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ 5 ชั้นปีที่ได้ จำลองแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามหลักฐานข้อมูลกรมป่าไม้ และสำเนาระวางแผนที่ของกรมที่ดินที่มีการลงชื่อรับรองแนวเขตป่าไม้ตามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมที่ดินและกรมป่าไม้ พ.ศ.2534
  2. คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมได้ตรวจสอบ และพิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่า ยังไม่เป็นข้อยุติ จำเป็นต้องหาหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนกำหนดเขตที่ดินป่าไม้สํานักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา และเห็นควรแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล เพื่อเสนอคณะกรรมการทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1204/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ต่อไป
  3. เวลา 1330 คณะทำงานและผู้เข้าร่วมประชุมลงตรวจสอบพื้นที่พิกัดที่ตั้งแปลงที่ดิน นส.3 ของวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ลการตรวจสอบค่าพิกัดแปลงที่ดินตรงกับหลักฐานเดิมที่เคยตรวจไว้ก่อนแล้ว ซึ่งคณะทำงานจะนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณา ในการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนต่อไป
     , ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน , ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน , ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน , ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน , ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน , ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน , ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน , ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ จ.ลำพูน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เม& …