, ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

, ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้
, ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้

        วันที่ 5 ต.ค. 62 ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน.ขอรายงานผลการปฏิบัติ ร่วมกับกรมป่าไม้ ในการปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่บุกรุกป่าสงวนที่ได้ตรวจยึดคืนมาในภาคเหนือ ๒ จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ปลูกป่า รวม ๓๔ แปลง ได้พื้นที่ป่ารวม ๑๑,๐๐๐ ไร่ ดังนี้

        ๑. พื้นที่ จ.พิษณุโลก จำนวน ๙ แปลง พื้นที่รวม ๓,๕๐๐ไร่

        ๒. พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน ๒๕ แปลง พื้นที่ รวม ๗,๕๐๐ ไร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …