, ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน การขับเคลื่อนกลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ  จ.กำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.)

ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน การขับเคลื่อนกลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ จ.กำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.)

, ศปป.๔ กอ.รมน.ร่วมบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน การขับเคลื่อนกลไกเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ จ.นครสวรรค์ และ  จ.กำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.)

หลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ผลการตรวจสอบ พบว่าบริเวณที่ขุดตักดินลูกรัง เพื่อมีเอกสารสิทธิที่ดิน เป็น น.ส.๓ ก. จำนวน ๖ แปลง เนื้อที่รวม ๘๑ ไร่ ๒ งาน ๘๐ ตารางวา ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนจุ้ยก่อสร้าง มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขุดตักดินลูกรังในที่ดินกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

จากการตรวจสอบที่ดินจำนวน ๖ แปลง มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.๓ ก.ทั้งหมด ซึ่งมีนายกิติศักดิ์
เกตุปาน เป็นเจ้าของผู้ครอบครองที่ดิน และเป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดดังกล่าว นำเอกสาร นส.๓ ก. และหลักฐานการขออนุญาตมาแสดง คณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบในขั้นต้นพบว่า ที่ดินทั้ง ๖ แปลง อยู่คาบเกี่ยวทั้งสองจังหวัด โดยมีพื้นทีในเขต อ.บรรพตพิสัย จว.น.ว.และเขต อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จว.ก.พ.

คณะเจ้าหน้าที่ได้ประสานการตรวจสอบที่ดิน ทั้ง ๖ แปลง กับฝ่ายปกครอง โดยนำค่าพิกัดแบ่งเขตการปกครอง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ฉบับลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งกำหนดแนวเส้นตรงระหว่างพิกัด PT๐๖๗๖๑และพิกัด PT๐๒๐๗๗๗เป็นแนวแบ่งเขตระหว่าง ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ กับตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเส้นแบ่งดังกล่าวและตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชร ฉบับลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งกำหนดแนวเขตระหว่างพิกัด PT๐๒๐๗๗๗ พิกัด NT๐๐๖๗๖๗ เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร กับ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ กับ ซึ่งพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จะอยู่ด้านทิศตะวันตก เฉียงเหนือของเส้นแบ่งดังกล่าว แผนที่ภูมิประเทศแสดงแนวเขตปกครองบริเวณพื้นที่ตรวจสอบ

มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ L๗๐๑๗ ระวาง ๔๙๔๑ II ซึ่งแสดงแนวเขตปกครองสอดคล้องใกล้เคียงกับกับค่าพิกัดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยปรากฏพื้นที่ตรวจสอบเกือบทั้งหมดอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร สำหรับข้อขัดแย้งนั้นจากการตรวจระวางผังแปลง น.ส.๓ และสำเนาเอกสาร น.ส.๓ ก. ทั้ง ๖ ฉบับ ซึ่งออกในปี พ.ศ.๒๖๑๗ ระบุแปลงที่ดินตรวจสอบ (พื้นที่ประกอบกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัด โนนจุ้ยก่อสร้าง) อยู่ในเขตท้องที่ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ระบุที่ตั้งโรงงานในท้องที่ หมู่ที่ ๘ ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …