, ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.กทม.

ศปป.๔ กอ.รมน.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.กทม.

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”85″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันที่ ๓๑ ม.ค.๖๑  เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐  พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. หน.คณะฯ ตรวจติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ  ชุดที่ ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และพื้นที่อุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงรับทราบปัญหาของ กทม. โดยมี พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.รมน.กทม. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กอ.รมน. ภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  โดยมีประเด็นปัญหา ดังนี้

๑.โครงการปลูกป่าชายเลน เขตบางขุนเทียน โดยใช้การปักเสาไฟฟ้าและการทำเขื่อนไม้ไผ่เป็นแนวในการป้องกันคลื่น และการปลูกกล้าต้นโกงกางในทะเล

๒. การย้ายราษฎร์ชุมชนบริเวณป้อมมหากาฬ เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะ ซึ่งปัจจุบัน ชาวบ้านยินดีให้ความร่วมมือในการย้ายออกจากพื้นที่เป็นอย่างดี

๓. โครงการรื้อย้ายบ้านเพื่อตอบสนองต่อการสร้างเขื่อนบริเวณคลองลาดพร้าว

๔.การจับกุมโกดังเก็บพลุดอกไม้เพลิงกลางกรุง ซึ่งสามารถจับและยึดพลุได้มากกว่า ๒๐๐ ตัน

๕.การเรียกคืนผืนดินด้วยการปลูกป่าชายเลนบางขุนเทียนจำนวน ๑๒๐ ไร่ รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ไร่ต่อปี กับโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา

๖.โครงการ Water Bank ธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อพักน้ำยามฝนตกจำนวน ๕ จุด ช่วยกักเก็บน้ำได้ ๒๗,๐๓๐ ลบ.ม.

๗.การแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ๕ จุดตามโครงการแก้มลิง ภายใต้การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชา ซึ่งกักเก็บน้ำได้ ๑๔๑,๐๐๐ ลบ.ม.

๘. การก่อสร้าง PIPE Jacking เพิ่มท่อระบายน้ำจำนวน ๑๐ เส้นทาง

๙.ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ กทม. โดยใช้ระบบ Reduce/Reuse เพื่อคัดแยกขยะและการกำจัดขยะมูลฝอยในแนวประชารัฐ ๑๔ กลุ่มเป้าหมาย กระจายจำนวน ๕๐ เขต

๑๐.ปัญหาการดูแลสุขภาพอนามัยชุมชน

๑๑.ปัญหาการระบายน้ำของอุโมงค์ยักษ์

ซึ่งทาง กอ.รมน.กทม. ได้ดำเนินการแก้ไขบางส่วนแล้ว และบางส่วนอยูระหว่างดำเนินการ

โดยได้มีคำแนะนำของ หน.คณะทำงาน ดังนี้

๑.การดำเนินการปลูกป่าชายเลน หากมีการล้ำเข้าไปในทะเลขอให้พิจารณาถึงการดำเนินงานของ OneMap ด้วย

๒.จากแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะในปัจจุบันส่วนใหญ่จะใช้วิธีการฝังกลบ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่อื่นมากขึ้น ซึ่งควรพิจารณาแนวทางการกำจัดขยะในแนวทางอื่น ๆ ด้วย

๓.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำหนดมาตรการในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง มิฉะนั้นการแก้ไขปัญหาขยะอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งระบบ

๔.ในเรื่องของอนามัยด้านอาหารขอให้ช่วยดูอนามัยของตลาดที่เกิดตามงาน Event ต่าง ๆ รวมถึงควรกำหนดวิธีการดำเนินการในการจัดระเบียบด้านอนามัยของอาหารประเภทนี้ด้วย

๕.เรื่องของป่าไม้..ควรมีการขยายผลการจับกุมไม้มีค่าต่าง ๆ ได้แก่ ไม้พะยูง ไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ โดยจุดล่อแหลมที่ควรเพ่งเล็ง คือ จุดที่มีการตรวจในการขนไม้ส่งออกไปยังประเทศอื่นผ่านกรมศุลกากร ดังนั้นจึงขอให้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบไม้มีค่าให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการตีตราไม้เถื่อนให้ถูกต้องเพื่อจะได้หยุดยั้งขบวนการค้าไม้ข้ามชาติให้ได้

๖.การทำแนวเขื่อนกันคลื่นบริเวณบางขุนเทียน เพื่อปลูกป่าชายเลนอาจใช้แนวทางประชารัฐมาช่วยดำเนินการ หรือทำโครงการให้เรียบร้อย สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลเสนอ โดยสามารถเชิญชวนจิตอาสามาร่วมดำเนินการได้

***********************************

 เวลา ๑๓๓๐ – ๑๖๓๐ คณะฯ ได้เดินทางตรวจดูการจัดการคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ สำนักการระบายน้ำ บริเวณอุโมงค์ระบายน้ำบางซื่อ แยกเกียกาย โดยมี ผอ.เจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก สำนักการระบายน้ำ

กรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ โดยได้ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเน้นในเรื่องของการทดสอบการระบายน้ำผ่านอุโมงค์ยักษ์ในเขตพิ้นที่มักกะสัน รวมทั้งการใช้แนวทาง/วิธีการเทคนิคการพร่องน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ชี้แจงถึงปัจจุบันเลขาธิการ กอ.รมน.ได้อนุมัติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทดสอบการระบายน้ำผ่านอุโมงค์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้ จากการประสานงานในขั้นต้นได้กำหนดห้วงระยะเวลาที่จะดำเนินการไว้ภายใน ก.พ.๖๑ นี้ โดยภายหลังจากการทดสอบระบบการระบายน้ำแล้วจะได้รายงานถึงประสิทธิภาพการทำงานในการระบายน้ำ ของเครื่องจักร รวมถึงปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชาได้รับทราบต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …