, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชนผาหินดำ

ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชนผาหินดำ

เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๖๒ ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน., กรมป่าไม้ โดย ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อร่วมกิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชนผาหินดำ ม.๒ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยคณะกรรมการป่าชุมชนได้จัดทำร่างแผนการจัดการป่าชุมชนผาหินดำ เสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ (สปก.) ไปจัดตั้งป่าชุมชน ซึ่งต่อมา ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก. สั่งการให้เร่งดำเนินการเสนอคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินประจำจังหวัดภูเก็ต ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐ พ.ย. ๖๒ และสั่งการให้ อบจ.ภูเก็ต ให้การสนับสนุนการบริหารจัดการป่าชุมชนผาหินตั้ง เพื่อสมาชิกในชุมชนจะได้ศึกษาการอนุรักษ์ป่าชุมชน และได้รับประโยชน์จากการอนุรักษ์ป่าด้วย

, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชนผาหินดำ
, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชนผาหินดำ

การจัดตั้งป่าชุมชนกะตะ (ผาหินดำ) ม.๒ ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้ ๔๐% จากพื้นที่ป่าที่มีอยู่ ๑๐๒ ล้านไร่ ทั่วประเทศ

, ศปป.๔ กอ.รมน. ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมการจัดตั้งป่าชุมชนผาหินดำ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …