, ศปป. 4 กอ.รมน. ตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะในอำเภอบ้านแพ้ว

ศปป. 4 กอ.รมน. ตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะในอำเภอบ้านแพ้ว

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”74″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

วันที่ 19 ม.ค. 61 พลตรีปรเมศวร์ กันมินทร์ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.4 กอ.รมน.) ซึ่งรับผิดชอบความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร พร้อมคณะฯได้เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง ข้อแนะนำการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2561 ของ กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. ณ ห้องประชุม 201 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครโดยมี พันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุป ชี้แจงข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้) เรื่องร้องเรียน สิ่งแวดล้อม พลังงาน อาหารและอื่นๆ รวมทั้งนำคณะฯลงพื้นที่ตรวจติดตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ที่โรงงานคัดแยกขยะ บริษัท ฤตธนารียูส จำกัด ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

พลตรีปรเมศวร์ กันมินทร์ เปิดเผยว่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีหน้าที่รักษาความมั่นคงด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร สำหรับด้านสิ่งแวดล้อมจะให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งเน้นเรื่องอากาศ ดิน และน้ำ เพราะสิ่งเหล่านี้จะกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปและพี่น้องเกษตรกร โดยเรื่องร้องเรียนที่เป็นปํญหามากที่สุดก็คือเรื่องของน้ำเสีย อากาศเป็นพิษ และเรื่องขยะ รวมทั้งรัฐบาลได้กำหนดเรื่องของการแก้ปัญหาขยะป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น ศปป. 4 กอ.รมน. จึงได้ลงมาตรวจสอบการดำเนินงานของโรงงานขยะในจังหวัดต่างๆ ว่ามีการดำเนินการที่ถูกต้องหรือไม่ โดยมุ่งเน้นการให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อไม่ให้มีมลภาวะทางอากาศในเรื่องของกลิ่น และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หรือกระจายของโรคติดต่อต่างๆ รวมทั้งไม่ให้มีน้ำเสียเพราะหากมีน้ำเสียลงไปในแหล่งน้ำตามธรรมชาติจะกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชน ขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการให้ทั่วประเทศมีโรงกำจัดขยะในรูปแบบที่ครบวงจร แต่ส่วนใหญ่มักถูกคัดค้านจากประชาชนที่ไม่เข้าใจ ดังนั้นต้องช่วยกันรณรงค์สร้างความเข้าใจ

“การมาตรวจก็เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการโรงานกำจัดขยะทำให้ถูกต้อง เมื่อมีการกำจัดขยะได้อย่างถูกต้องแล้ว มลภาวะต่างๆก็จะไม่มีและประชาชนก็จะมีความสุข รวมทั้งเกิดความสมดุลในระบบนิเวศทำให้ภาคเกษตร ภาคประชาชน หรือภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นความตั้งใจของเรา” พลตรีปรเมศวร์ กล่าว

ในส่วนของโรงงานคัดแยกขยะฤตธนารียูส ที่คณะ ศปป. 4ฯ เข้ามาตรวจสอบนั้น พลตรี ปรเมศวร์ ระบุว่า โรงงานขยะแห่งนี้มีการดำเนินการแบบผสมผสาน มีการคัดแยกขยะ มีการนำขยะไปทิ้งภายนอก มีการแปรรูปขยะ แต่สิ่งที่ได้ท้วงติงคือเรื่องของกลิ่นซึ่งได้ให้คำแนะนำถึงวิธีจัดการ และให้ทางโรงงานเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อกำจัดมลภาวะทางกลิ่น ส่วนเรื่องของการระบายน้ำของโรงงานนั้น ทางโรงงานมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ค่อนข้างได้มาตรฐาน รวมทั้งบริเวณรอบๆซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมก็ยังเป็นปกติไม่มีผลกระทบในเรื่องน้ำเสียแต่อย่างใด

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …