, ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

10ส.ค.60  พล.ท.ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง.ผอ.ศปป.4กอ.รมน. พร้อมคณะ และราชการส่วนกลาง เข้าติดตามผลการตรวจสอบ,ผลการดำเนินการและความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบระบายน้ำเสียของ บ.เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ซึ่งกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย พื้นที่ จ.สมุทรสงคราม มีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงงาน มีส่วนราชการดังนี้ ศูนย์ดำรงธรรม จว./ทสจ/สภาอุตสาหกรรม จว./อำเภออัมพวา/อุตสาหกรรม จว./สิ่งแวดล้อม ภาค8/สาธารณสุข จว.ฯลฯ พร้อมให้ราษฎรที่เข้าร่วมประชุม มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางและเวลาเปิดปิดการทิ้งน้ำ สรุปดังนี้
1.แผนงานระยะยาว ผู้ประกอบการจะจัดทำระบบบำบัดน้ำไปผ่านระบบกรองเพื่อปรับสภาพน้ำให้เหมาะกับการเกษตร และดินท่อไปหน้าโรงงาน ติดตั้งหัวจ่ายไว้เพื่อแจกจ่ายให้ราษฎร นำไปใช้ประโยชน์ในเกษตรกรรม ใช้เวลาทำระบบ 6เดือน อบต.รับผิดชอบนำน้ำไปให้เกษตรกร/ชาวบ้านที่ต้องการ หากมีปริมาณน้ำที่เหลือจากการจ่าย อนุญาตให้ปล่อยน้ำได้
2.แผนงานระยะสั้น (ก่อนทำระบบน้ำเพื่อการเกษตรแล้วเสร้จ)ในที่ประชุมมีมติให้มีราษฎร ต.แพรกหนามแดง 2คน,ต.ยี่สาร2คน,ต.บางตะบูน2คน,ผอ.สาธารณสุข อบต. และ จนท.ของ บริษัทฯ เป็นกรรมการร่วมรับผิดชอบในการควบคุมการปล่อยน้ำ โดยมีคุณภาพน้ำ BOD 20 มิลลิกรัม/ลิตร แล้วปล่อยน้ำให้ค่อยๆล้นออกเรื่อยๆตลอดเวลาโดยน้ำจะผ่านท่อขนาด6นิ้ว จำนวน 1ท่อน อัตราการไหล 20ลบ.ม./ชม.
3.จากที่ อุตสาหกรรม จว. ได้เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ เมื่อวันที่1 ส.ค.60 ปรากฎว่า ค่าน้ำเกินกว่ามาตรฐานกำหนด ดำเนินคดี ตาม พรบ.โรงงานต่อไป
4.สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค8 เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะ(คลอง7)จำนวน2ตัวอย่าง เพื่อไปวิเคราะห์ค่าน้ำต่อไป
5.ศปป.4กอ.รมน. สั่งการให้ โรงงาน ทำร่องรับน้ำรอบจากจุดที่ใช้แผ่นยางดำคลุมบ่อเก็บตะกอน เพื่อป้องกันกรณีมีฝนตกหนัก น้ำจะได้ไม่ไหลเข้าที่ดินข้างเคียงหรือไปสร้างเหตุรำคาญ อีก
และตั้งข้อสังเกต : สาธารณสุขของ อปท. ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจและไม่มีประสิทธิภาพ ในการเตรียมคำสั่งตามแบบ ที่กรมอนามัยกำหนด กระทรวงสาธารณสุข ควรส่งเสริม การให้ความรู้ อีกทางหนึ่งด้วย

1400 เข้าตรวจตามข้อร้องเรียนของราษฎร พบการก่อสร้างอาคารโรงงาน รุกล้ำลำคลองสาธารณะ
ของบริษัทไทยลี ฟู้ดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการทำน้ำมะพร้าว กะทิ ต.แพรกหนามแดง
พบว่า มีการก่อสร้างและปักเสาเข็ม ถมลูกรังรุกล้ำเข้าไปในคลองสาธารณะ(คลองยกกระบัตร) จริง
-กรมโรงงานอุตสาหกรรม(ส่วนกลาง) พิจารณาจากแบบแปลน ปรากฎว่าพื้นที่ของโรงงานมีไม่เพียงพอในการบำบัดน้ำที่เกิดจากการผลิต (น้ำทิ้งประมาณ 1.5ล้านลิตร/วัน) จำเป็นจะต้องลดกำลังการผลิตลง หรือติดตั้งเครื่องระเหยน้ำ
-ศปป.4กอ.รมน. สั่งการให้
1.นายอำเภอและนายก อบต. เร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย โดยให้รื้อถอนเสาเข็มออกและขุดดินลูกรัง ที่ล้ำเข้าในคลองออกทั้งหมดคืนสภาพคลองคงเดิม และให้รายงานผลให้ ศปป.4 กอ.รมน.ทราบต่อไป
2.ให้โรงงานไปหาระบบบำบัดน้ำ และปรับแบบแปลนแล้วนำส่งอุตสาหกรรม จว. ภายใน สัปดาห์หน้า
3.ต้องมีการทบทวนข้อกฎหมายในการอนุญาตตั้งโรงงาน ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการในการพิจารณา

, ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย , ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย