, ศาล รธน.ไม่รับคำร้องปมประกาศ “ทับลาน” ทับที่ทำกินชาวบ้าน

ศาล รธน.ไม่รับคำร้องปมประกาศ “ทับลาน” ทับที่ทำกินชาวบ้าน

วันนี้ ( 25 ธ.ค.2563) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคำร้องของตัวแทนชาวบ้าน 5 คน ใน 4 อำเภอของ จ.นครราชสีมา คือ อ. ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว อ.เสิงสาง อ.ครบุรี ขอให้วินิจฉัยว่าการประกาศกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลานปี 2524 ทับซ้อนที่อยู่อาศัยและทำกินของประชาชนในพื้นที่รอบเขตอุทยานฯ โดยอาศัยเพียงแผนที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติที่กระทำโดยมิชอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีการสำรวจแนวเขตตามความเป็นจริง และไม่มีการกันพื้นที่ชุมชนที่มีอยู่เดิมออกจากเขตอุทยานแห่งชาติ มาบังคับใช้กับประชาชนที่อาศัยและทำกินมาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 25 มาตรา 27 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 40 และมาตรา 43 (2) และขัดต่อหลักนิติธรรมตามมาตรา 3 วรรคสอง หรือไม่

โดยศาลเห็นว่าผู้ร้องขอให้พิจารณาการกระทำของหน่วยงานรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการสำรวจแนวเขตก่อนออกประกาศกำหนดเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่ ซึ่งการกระทำของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นผู้ถูกร้องนั้น มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลสามารถใช้สิทธิตามกระบวนการยุติธรรมอื่นได้อยู่แล้ว จึงเป็นกรณีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญได้กำหนดกระบวนการการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยไว้เป็นการเฉพาะตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 47 (2) ซึ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติให้ศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องไว้พิจารณา ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 213 ได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่อุทยานทับลาน ออกทับที่ ส.ป.ก.​

 

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.thaipbs.or.th/content/299625
ที่มาของข่าว : ThaiPBS

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชมภาพความน่ารัก “พะยูนแม่ลูก” อุทยานฯ หาดเจ้าไหม

ชมภาพความน่ารัก “พะยูนแม่ลูก” อุทยานฯ หาดเจ้าไหม

วั& …