, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๗ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๗ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

ปทุมธานี   เปิดการอบรมโครงการเยาวชนอนุรักษ์ปกป้องผืนป่าเเละทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดปทุมธานี โดยมี พ.อ.ประกาศิต สาคุณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ท.ให้การต้อนรับ ณ รร.วันครู. 2502. และ. รร.จารุศรบำรุง. อ.คลองหลวง. จว.ปทุมธานี.

ชลบุรี  ได้รับการประสานจาก จนท.อุตสาหกรรมว่ามีรถจากบริษัท Genco จะมานำน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นไปบำบัดที่โรงบำบัดจังหวัดระยองผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรุงเทพมหานคร  รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนแม่บทฯ และปัญหาข้อขัดข้องของ กอ.รมน.จังหวัด ชม. ณ ห้อง ประชุมกอ.รมน.จว.ชม.โดย พ.ท.พนม ศรีเผือด รอง.หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน เป็นผู้บรรยาย ร่วมด้วยหน.ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงปัญหาข้อขัดข้อง

กรุงเทพมหานคร  พล.ต. ฐิติเดช พงษ์สุวรรณ ผช.ผอ.ศปป.๔ / หน.คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี โดยมี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าฯ ฝ่ายพลเรือน และ พ.อ.เสน่าห์ บำรุงกิจ รอง ผอ.กอ.รมน.จว. ส.พ.ให้การต้อนรับ

กรุงเทพมหานคร  รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนแม่บทฯ ของ กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จว.อ.บ. โดยมี พ.อ.เวิน จำปาสา รอง ผอ.รมน. จังหวัด อ.บ. (ท) ให้การต้อนรับ

กรุงเทพมหานคร  รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนแม่บทฯ และปัญหาข้อขัดข้องของ กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒./ กกล.ผาเมือง ณ ห้องติดตามสถานการณ์ (warroom)โดย พ.ท.กฤตินันท์ นิโลบล หน.ฝกร.กกล.ผาเมือง เป็นผู้บรรยาย 

กอ.รมน.ภาค ๒

ร้อยเอ็ด   รับแจ้งว่ามีการลักลอบตัดไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง) บริเวณที่เกิดเหตุ วัดป่าบ้านคูคำ หมู่ที่ 9 ต.ปาฝา อ.จังหาร จว.ร้อยเอ็ด จนท.กอ.รมน.จังหวัด ร.อ.

อำนาจเจริญ  ได้จัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า (สร้างฝายชะลอน้ำ ) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

บุรีรัมย์  คณะตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทป่าไม้ฯ ประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานมวลชนฯ ,ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ , ผู้แทน ทสจ.บ.ร.,เจ้าหน้าที่กลุ่มงานข่าวฯ ได้ออกตรวจแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตามแผนประจำปี 2560 จำนวน 2 แห่ง

กอ.รมน.ภาค ๓

กอ.รมน.ภาค ๔

ชุมพร  เข้าประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงกรอบการดำเนินงาน ฯ ในปีงบประมาณ 2560 วางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกัน ตลอดจนรับทราบสถานการณ์และการปฏิบัติงานในพื้นที่ AO1-AO4 ของหน่วยที่รับผิดชอบในพื้นที่ จ.ชุมพร

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …