, สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๙ ธ.ค.๕๙)

สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุด (๒๙ ธ.ค.๕๙)

กอ.รมน.ภาค ๑

กรุงเทพมหานคร  รับฟังการบรรยายการดำเนินการประเมิน ผลการปฏิบัติงานตาม แผนแม่บทฯ และปัญหาข้อขัดข้องของ กอ.รมน.จังหวัด แม่ฮ่องสอน ณ ห้อง ประชุมผดุงม่วยต่อ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กอ.รมน.ภาค ๒

สกลนคร  ออกตรวจลาดตระเวนบริเวณป่าภูเขียว ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ผลจับกุมผู้กระทำความผิด 2 ราย คือ นายปานา แสนสี อายุ 47 ปี และ นายวงเดือน แสนสี อายุ 43 ปี ราษฎรบ้านลาดกะเฌอ หมู่ 8 ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร ตรวจยึดของกลางในการกระทำผิด ไม้พะยูง 5 ท่อน ปริมาตรรวม 0.31 ลบ.ม

อุบลราชธานี  ได้ร่วมจับกุม/ตรวจยึด การกระทำผิดตาม พรบ.ป่าไม้ บริเวณพิกัด (WA ๒๔๑๐๖๐) ข้างสวนปาล์มทางด้านทิศตะวันออกบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านตูม อ.นาจะหลวย จว.อบ. โดยมีของกลางไม้พะยูง จำนวน ๓ ท่อน (ปริมาตร ๐.๒๘ ลบ.ม.) คิดเป็นเงินค่าภาคหลวง ๒๒.๔๐ บาท

นครพนม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กอ.รมน.ภาค ๓

น่าน  ออกประสานหน่วยงานเพื่อเตรียมจัดการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ในพื้นที่ อ.แม่จริม จว.น.น. ณ ร.ร.แม่จริม ต.หนองแดง อ.แม่จริม

กอ.รมน.ภาค ๔

ข้อมูลน่าสนใจ

, ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

ชุดปฏิบัติการ ศปป.๔ กอ.รมน. บูรณาการร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ จ.เชียงใหม่

๑.  …