, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 27 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 27 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

สระแก้ว  บริเวนป่าคลองหินเรียง ท้องที่ป่าบ้านท่ากระบาก ม.10 ต.ท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว พบร่องรอยผิดปกติริมคลองน้ำอ่างเก็บน้ำท่ากระบาก จึงร่วมกันตรวจสอบในคลองน้ำตรวจพบ ไม้พะยูงแปรรูป จำนวน 20 แผ่น/เหลี่ยม ปริมาตร 0.178 ลบ.ม. และไม้พะยูงท่อน (แก่นล่อน) จำนวน 2 ท่อน ปริมาตร 0.053 ลบ.ม. รวมปริมาตรทั้งหมด 0.231 ลบ.ม.

กอ.รมน.ภาค 2

กาฬสินธ์ุ  จัดกิจกรรมโครงการสร้างฝายประชารัฐ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ฝาย ณ บริเวณป่าสงวนฯป่าดงมามน ต.โคกสมบรูณ์ อ.กมลาไสย 

เลย ร่วมกันตรวจยึด ไม้สักท่อน จำนวน ๑๐๐ ท่อน ปริมาตร ๒.๕๐ ลบ.ม. บริเวณป่าห้วยศอก บ.กกเหี่ยน ม.๕ ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย 

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4

สงขลา  พบการทำไม้กฤษณา ม.11 ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ชุมพร  ร่วมกันยึด ทำลาย รื้อถอน ต้นยางพารา ตามแผนปฏิบัติการ บังคับใช้กฏหมายต่อพื้นที่ป่า ที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารา และนโยบายพลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจำนวน 1แปลงเนื้อที่ 66-3-00 ไร่  บริเวณป่าบางอินทนิน ม.5 ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ 

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, การทวงคืนผืนป่า

การทวงคืนผืนป่า

[ngg_images sou …