, สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 3 ต.ค59)

สถานการณ์ปกป้องป่าล่าสุด( 3 ต.ค59)

คลิก

กอ.รมน.ภาค 1

กอ.รมน.ภาค 2

เลย  โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินขอรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยืนยง ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๖)

อำนาจเจริญ  เข้าตรวจสอบผู้ลักลอบตัดไม้พะยูงที่บริเวณป่าสาธารณะ บ.เวียงหลวง ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จว.อ.จ. ตรวจพบไม้พะยูงจำนวน 1 ต้น ถูกตัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 ซม. เส้นรอบวง 120 ซม

กอ.รมน.ภาค 3

กอ.รมน.ภาค 4

ระนอง  ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าตามแบบรายงานการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่าไม้ด้วยการประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติปีงบประมาณ 2559 พบพื้นที่ถูกบุกรุก  เนื้อที่ 4-0-15ไร่

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …