, อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จว.ตรัง

อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ จว.ตรัง

[ngg src=”galleries” ids=”198″ display=”basic_slideshow”]

เมื่อ ๑๓ – ๑๔ ธ.ค. 61 พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ง.(ท.) เป็นประธานในพิธีฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อกระตุ้น/ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ มีความเข้าใจขั้นพื้นฐานของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป ในการนี้ กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. ได้เชิญวิทยากรมาจาก กรมป่าไม้ , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ชุดวิทยากรขุนด่านตรัง ได้ความความรู้เรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวิทยากรจาก กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. ได้อบรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่อง ภัยคุกคามด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมกันนี้ พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ง.(ท.) และ นางรัตนี ลิ่มพานิช ผอ.โรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ ร่วมกันปลูกต้นไม้พะยูง ไว้เป็นที่ระลึกให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ผลการฝึกอบรมโครงการดังกล่าว นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ๒ มีความตั้งใจในการอบรมอย่างดียิ่ง

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …