เข้าดำเนินการติดประกาศตามมาตรา ๒๒ แห่ง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให้ผู้กระทำผิดทำลายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ


รีสอร์ทที่ทำการติดประกาศฯ ครั้งนี้อยู่ในท้องที่ ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมจำนวน ๑๑ ราย

                          ๑) ภูผาวารี รีสอร์ท 
                           ๒) บ้านไร่ในฝัน
                          ๓) นุชจนาถ รีสอร์ท
                          ๔) เนินตะวัน
                          ๕) บ้านสวนสงวนสุข
                          ๖) ภูพฤกษา
                          ๗) อิ่มอก อิ่มใจ
                          ๘) มอนทาน่าฟาร์ม
                          ๙) ไร่วงปักษา(คุณหมู)
                          ๑๐) ไร่วงปักษา (คุณอ้อย)
                          ๑๑) รีสอร์ท ๘๘ การ์มองเต้