, เข้าตรวจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. (ตามแผนแม่บทฯ)

เข้าตรวจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. (ตามแผนแม่บทฯ)

, เข้าตรวจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. (ตามแผนแม่บทฯ)
พล.ต.ประเชิญ ไชยกิจ ที่ปรึกษา ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. เป็น หน.คณะชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ เข้าตรวจการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ. ให้การต้อนรับ ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี

นายชยาวุธ จันทร ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.เสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหามลพิษทางฝุ่นละออง โดย เพิ่มระเบียบในการกำหนดให้การเกิดฝุ่นละออง pm 2.5 ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เป็นหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน เพื่อให้ส่วนราชการสามารถบังคับใช้กฎหมายในการระงับการประกอบการของโรงงานที่สร้างปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5 ซึ่ง ปัจจุบันยังไม่สามารถใช้มาตรการทางกฎหมายโดยตรงต่อโรงงานดังกล่าวได้
โดยประเด็นสำคัญที่นำเสนอ คือ
            – ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่
                1) ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยปลายทาง ในจังหวัดราชบุรีมีสถานที่จัดการขยะ จำนวน 15 แห่ง แต่มีเพียง 5 แห่ง ที่มีการดำเนินการที่ถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทสจ. และ สสภ.8 ได้กำหนดให้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับ อปท. ในพื้นที่ เพื่อจัดการสถานที่จัดการขยะให้มีความถูกต้อง รวมทั้ง ทสจ. ได้แจ้งให้ทราบว่า อบจ.ราชบุรี ได้มีการเตรียมการในการสร้างโรงงานแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในขั้นร่าง TOR โดย อบจ.ราชบุรี
                2) ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  จากการปล่อยน้ำเสียและกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร เป็นปัญหาที่มีการร้องเรียน และ แก้ไขกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบัน ยังไม่ได้ข้อยุติในการแก้ไขปัญหา
            – กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฟาร์มสุกร โดยจะยกระดับการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกความมั่นคงในระดับภาค เนื่องจากปัญหาดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบจำกัดเพียงจังหวัดราชบุรีเท่านั้น แต่ยังมีผลกระทบและเกี่ยวเนื่องกับจังหวัดใกล้เคียงด้วย ได้แก่ เพชรบุรี และ สมุทรสงคราม ซึ่งหากมีกำหนดการในจัดการประชุมในระดับภาค จะเรียนเชิญผู้แทนของ ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่อไป
           เวลา 1330 กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. นำคณะฯ เข้ารับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานในการปฏิบัติตามแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ฯ จากหน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ รบ.3 ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดย กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. ได้พิจารณาให้ที่ตั้งหน่วยแห่งนี้เป็นจุดติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ dustboy ที่ได้รับมอบจาก
ศปป.4 กอ.รมน. เนื่องจากห้วงปัจจุบัน ในพื้นที่มีความเสี่ยงในการเกิดมลพิษทางฝุ่นละออง ทั้งจากไฟป่า และ การเผาถ่านกะลา จึงต้องมีเครื่องมือที่ช่วยในการเฝ้าระวัง
           กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. นำคณุะฯ เข้าชมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติภัยและสาธารณภัย ณ บ.ลานคา ต.พุยาง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี โดยมีการสาธิตการจัดตั้งด่านชุมชน และการดำเนินการต่ออุบัติภัย โดยในระหว่างการเยี่ยมชมได้เกิดเหตุไฟป่าในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งหน่วยงานป่าไม้ และ ชุมชน ได้ร่วมกันเข้าทำการดับไฟ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …