, เข้าตรวจสอบการถือครองที่ดินของรีสอร์ทในเขตพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

เข้าตรวจสอบการถือครองที่ดินของรีสอร์ทในเขตพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

พื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม และส่วนที่เป็นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยมีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 13,253 ไร่เศษ อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานทั้งสองส่วน และมีการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ให้กับราษฎร จำนวน 578 ราย เป็นเนื้อที่  2,680.34 ไร่ ผลการตรวจสอบ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

ส่วนที่ 1 เป็นผู้ที่อยู่อาศัยทำกินมาตั้งแต่เดิม

ส่วนที่ 2 เป็นผู้ที่อยู่อาศัยทำกินมาตั้งแต่เดิม แต่มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติมโดยในส่วนที่มีการบุกรุกเพิ่มเติมยินดีคืนพื้นที่เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ไม่ใช่ผู้ที่อยู่อาศัยทำกินแต่เดิมและไม่ยอมคืนพื้นที่ ที่บุกรุกเพิ่มเติม  

และจากการประชุมร่วมกับ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ นำมาตรการทั้งด้านนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์มาดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยให้เร่งดำเนินคดีกับสถานประกอบการที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองและเข้มงวดห้ามไม่ให้มีการบุกรุกที่ดินเพิ่มเติม รวมทั้งไม่ให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมือ ในส่วนของราษฎรผู้ยากไร้ให้เร่งรัดการจัดทำโครงการ คทช.เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนต่อไป

, เข้าตรวจสอบการถือครองที่ดินของรีสอร์ทในเขตพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
, เข้าตรวจสอบการถือครองที่ดินของรีสอร์ทในเขตพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
, เข้าตรวจสอบการถือครองที่ดินของรีสอร์ทในเขตพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …