, เข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ของเรือนร่มเกล้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ของเรือนร่มเกล้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

, เข้าตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ของเรือนร่มเกล้า อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
1. ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ขอรายงานผลการปฏิบัติในการป้องกัน และปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หน.ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ได้รับเชิญจากจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เข้าร่วมประชุมกับนายบุญลาภ สุกใส อ.สจป.4 สาขาพิษณุโลก, พ.อ.กิดากร  จันทรา รอง ผบ.พล.ม.๑, ผบ.ม.พัน.28, นายชิต อินทระนก ผอ.ศปม.พช., นายสมชาย ฉิมแย้ม ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กปม., ผู้แทนสำนักการอนุญาต กปม., นายอำเภอเขาค้อ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมแก้ปัญหาการ ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาค้อ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์/ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช. เป็นประธานการประชุมซึ่งได้พิจารณาการวิ่งรถราง การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และการสำรวจถือครองที่ดินบริเวณทุ่งกังหันลม โดยสรุปดังนี้
1.1 อ.เขาค้อ ได้กำหนดเขตพื้นที่การปกครองตามกฤษฎีกาใหม่โดยที่ตั้งเสากังหันลมทั้ง 24 ต้น อยู่ในเขตตำบลทุ่งสมอทั้งหมด ทั้งนี้จะไม่มีผลกระทบกับประชาชนที่ได้รับค่าชดเชยตามสัญญา และผลประโยชน์ที่ อบต.ทั้ง 2 แห่งรับอยู่เดิม ได้แก่ อบต.เขาค้อ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานีไฟฟ้ารวมทั้งแนวสายส่งไฟฟ้า และ อบต.ทุ่งสมอ ซึ่งเป็นที่ตั้งเสากังหันลม ยังคงได้รับเงินจากกองทุนพลังงานเหมือนเดิม
                1.2 กลุ่มผู้ประกอบกิจการรถราง เดิมมี 7 กลุ่ม มีรถรางรวม 34 คัน ยุบรวมเหลือเพียงกลุ่มเดียวจัดทำ
ในรูปของวิสาหกิจชุมชนร่วมกันของทั้ง 2 ตำบล โดยอำเภอเขาค้อประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
เส้นทางเดินรถใหม่อยู่นอกเขตทุ่งกังหันลม และให้ อบต.เขาค้อ ร่วมกับอบต.ทุ่งสมอ ขอใช้ประโยชน์พื้นที่
จากกรมป่าไม้ ภายในเดือน มี.ค.62
               1.3 ให้บริษัท เขาค้อ วินเพาเวอร์ จำกัด ยื่นเรื่องขอใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ใหม่ ผ่าน อบต.เขาค้อ และ อบต.ทุ่งสมอ ตามกฎกระทรวงที่ออกมาใหม่ในปี 2558 ซึ่งเดิมได้ขออนุญาตไว้เมื่อปี 2552 เพื่อสำนักการอนุญาต กปม.จะดำเนินการออกใบอนุญาตให้ถูกต้อง ต่อไป โดยกำชับให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้โดยเคร่งครัด ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดกฎหมาย ว่าด้วยการป่าไม้ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตอีก โดยในส่วนของผู้กระทำผิด 3 ราย ที่ปลูกสร้างอาคารร้านค้าภายในทุ่งกังหันลม บริษัทฯ ได้ติดประกาศให้รื้อถอนแล้ว และต้องรับผิดชอบดูแลบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบด้วย หากพบการกระทำผิดป่าไม้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทันที
           1.4 กรมป่าไม้ โดยสจป.4 สาขาพิษณุโลก ดำเนินการสำรวจการถือครองที่ดินนอกเขตทุ่งกังหันลม และบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพื่อป้องกันการบุกรุกใหม่ และการยึดถือครอบครองที่ดินของกลุ่มทุน
ตรวจยึดพื้นที่ถูกบุกรุก จำนวน 6-3-76 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 หลัง และแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ในพื้นที่เรือนร่มเกล้า บริเวณป่าบ้านอุทโยภาศ หมู่ที่ 13 ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …