, เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

, เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ได้นำประกาศเจ้าพนักงานบังคับคดี ไปติดประกาศที่ร้านกาแฟโมอาย ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข ๑๒ หมู่ ๗ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากมีหมายบังคับคดีให้ขับไล่นายวรวิทย์ สินส่งสุข จำเลย และบริวาร พร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากป่าบริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๒ หมู่ ๗ ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยประกาศให้ผู้ที่ไม่ใช่บริวารของจำเลยยื่นคำร้องแสดงอำนาจพิเศษต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบริวารของจำเลย และเจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป
, เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ได้ประสานการปฏิบัติให้สำรวจ และติดตามการดำเนินคดีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั่วทั้งประเทศ โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ ได้แก่ กรมป่าไม้, กรมอุทยานฯ และกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้ถึงที่สุดจนถึงขั้นบังคับคดีโดยเคร่งครัดทุกคดีต่อไป ล่าสุดได้ไปดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยจะรวมถึงการใช้มาตรการทางการปกครองในการรื้อถอนพืชผล อาสิน ออกจากป่า ได้แก่ ม.๒๕ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนฯ และ ม.๒๒ ตาม พ.ร.บ.อุทยานฯ ถึงแม้ว่าอัยการจะมีความเห็นสั่งไม่ฟ้อง เนื่องจากเคยมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๓๑/
2559 ได้วางบรรทัดฐานในเรื่องอัยการสั่งไม่ฟ้องไว้ว่า “กรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีอาญาผู้ฟ้องคดี(ผู้กระทำผิด)เพราะเห็นว่าขาดเจตนาในการกระทำผิด มิใช่เนื่องจากที่ดินที่ผู้ฟ้องคดี(ผู้กระทำผิด)ครอบครองทำประโยชน์ไม่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใดไม่ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี(ผู้กระทำผิด)ในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น” อุทยานแห่งชาติทับลาน จึงเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ให้พ้นไปในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานได้ ถึงแม้อัยการจะมีคำสั่งไม่ฟ้องก็ตาม
, เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …