, เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot

เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot

          คลิก

Forest 4 Thai แอพพลิเคชั่นกรมป่าไม้ 

             , เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot

, เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot    , เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot

, เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot

, เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot

แผนที่ทรัพยากรทางทะเล ของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 , เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot  , เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot

ข้อมูล Hot Spot ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

, เครื่องมือตรวจสอบแนวเขตป่าไม้และข้อมูล Hot Spot

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …