, เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

, เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ , เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถกอ.รมน.จังหวัด ส.ร. สนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในการตรวจติดตามกิจกรรมรักษ์ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๑. เมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๖๐ พ.อ.เอกภาพ สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.)/ประธานกรรมการตัดสินโรงเรียนเข้าประกวด กิจกรรมโรงเรียนรักษ์ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นประธานการตรวจติดตามประเมินกิจกรรมโรงเรียนรักษ์ต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โรงเรียนบ้านกันตรง ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดยมีคณะกรรมการร่วมออกตรวจกิจกรรมฯ จำนวน ๕ คน ดังนี้
๑.๑ นางสาวชูจิตร ชูทรงเดช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๓
๑.๒ นายปัญญาพล บางแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สุรินทร์ เขต ๑
๑.๓ นายนิวัติ ทมโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒
๑.๔ นายเฉลิมชัย ถึงดี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓
๑.๕ นายนคพล บุญโสดากร นักวิเคราะห์นโบยายและแผน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์ยั่งยืน และสนับสนุนให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีการบริหารจัดการในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป (ในการตรวจติดตามกิจกรรมโรงเรียนรักษ์ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้มีโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๒๒ โรงเรียน)
๓. ข้อมูล/รายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้.
๓.๑ โรงเรียนเมืองลีงวิทยา ตั้งอยู่บริเวณกิโลเมตรที่ ๑๔ เส้นทางหลวงแผ่นดินจอมพระ – สตึก หมู่ที่ ๑๒ บ้านยาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เปิดการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มี นายชอบ พรหมบุตร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๒๙ คน มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน ๕๖๔ คน โรงเรียนมีพื้นที่ ๑๕๖ ไร่ ๒๐ งาน ๔๐ ตารางวา
๓.๒ โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ เปิดการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปี่ที่ ๖ มี นางสาวสุมณี บูรณ์เจริญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๔ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๖๓ คน โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ ๖๐ ไร่
๓.๓ โรงเรียนบ้านกันตรง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๘ ตำบลบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๑ เปิดการสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มี นายพิณี หาสุข เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๗ คนมีนักเรียนทั้งหมด ๗๒ คน โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๒๑ ตารางวา
๔. สรุป การตรวจครั้งที่แล้วดำเนินการเมื่อ ม.ค.-มี.ค.๖๐ ท่ีผ่านมา ในครั้งนี้เป็นการติดตามในเรื่อง ความเติบโต/สวยงามของต้นไม้. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ. นวัตกรรม/ภูมิปัญญาเกี่ยวกับปุ๋ย/ขยะใบไม้ การเชื่อมโยงกับหมู่บ้าน/ชุมชน. . และความยั่งยืน. 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …