, เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

, เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ , เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ , เยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 4 ส.ค.61 เวลา 0830-1630 กอ.รมน.จังหวัด ต.ก.​ร่วมกับ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก​ และกลุ่มคนรักษ์ป่าเมืองตาก จัดทำโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก อ.เมืองตาก จว.ต.ก. และการสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองกระโห้ อ.เมืองตาก จว.ต.ก. มี​นักศึกษา​ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม​ จำนวน​ 160 คน​ โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. พิธีเปิดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ก.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ต.ก. เป็นประธาน
2. การบรรยายสรุป
2.1 เรื่อง “การปกป้องผืนป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” โดยมี น.ส.อนุสรา อินทมา นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก
2.2 เรื่อง “การสร้างฝายชะลอน้ำ” โดยมีวิทยากรจาก “กลุ่มคนรักษ์ป่าเมืองตาก” ร.ต.ท.สุชาติ มีชะคะ
3. การสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองกระโห้ อ.เมืองตาก จว.ต.ก.
4. พิธีมอบใบเกียรติบัตร โดยมี พ.อ.เสมา มังมติ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ต.ก.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ต.ก. เป็นประธาน

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …