, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

สัมมนา ศปป.๔ กอ.รมน.จังหวัด น.ม.

“การบูรณาการส่วนราชการในจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง”   โดย  พล.ต.อนุสรณ์  นุสถิตย์ รอง ผอ.รมน. จังหวัด น.ม.

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

Powerpoint ERC v3 for sending

แนวทางและขั้นตอนการสนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ, ขั้นตอนการขอใบอนุญาต และแนวทางการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

โดย คุณรินพร มาลาศรี ผู้ชำนาญการพิเศษ  ฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) และคณะ

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

 

040960 ประชุมแถลงแผนป่าไม้ (กอ.รมน.ภาค 2)

พ.อ.วัชรพล คันธา

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

 

บรรยาย การบูรณาการแก้ไขปัญหา ป่า กอรมน

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๐”  โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร และคณะ

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน. , เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน. , เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน. , เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

ปศฯภาค 1 ชี้แจงสรุป 4 ก.ย.60

พ.อ.ไพสิฐพงษ์ เจริญถาวร

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

สรุปผลการประเมิน กอ.รมน.ภาค3

พ.อ.กัญจณัฏฐ์ เพ็ชรแสง

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

 

สรุปผลงาน ศปป.4 ปี 60

พ.อ.โอฬาร หาญสุรภานนท์  ผอ.สผป.ศปป.๔ กอ.รมน.

ชี้แจง สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ ของ ศปป.๔ กอ.รมน.”

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

บรรยายกฎหมายสิ่งแวดล้อม 4-6 ก.ย.60 (ชนะภูมิ) 

กฎหมายสิ่งแวดล้อม การตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม”  โดย  นายชนะภูมิ วงษ์ดี  นิติกรชำนาญการ 

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

การบริหารจัดการขยะ TPIPP

“การนำขยะมาทำ RDF และการผลิตพลังงานจากขยะ”

โดย นายวรวิทย์  เลิศบุษราคราม  รอง ผจก.ใหญ่ ฝ่ายโรงงาน
บริษัท
ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

กอ.รมน.ภาค 4 บรรยายสรุป ศปป.4 4 ก.ย.60

พ.อ.ไชยศักดิ์  พรนิพัทธ์กุล

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.

 

 

สัมมนา 13-15 ก.ค.60

กฏหมายสิ่งแวดล้อม

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.  

คุณชนะภูมิ  วงษ์ดี    

บรรยายในเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, การบริหารจัดการมลพิษในสถานประกอบการ

กระทรวงพลังงาน-present

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.  

คุณภาวิณี โกษา  

การบรรยายในเรื่อง สถานการณ์พลังงานและนโยบายเร่งด่วนด้านพลังงาน

กลไกการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ทส

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน. 

คุณกานตพันธุ์ พิศาลสุขสกุล   

บรรยายในเรื่อง นโยบายเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและการแก้ไขปัญหาร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารน้ำใต้ดิน

 , เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน. 

ดร.เร่งรัด สุทธิสน   

บรรยายในเรื่อง ธนาคารน้ำใต้ดิน

 Plan 04_13 July17

ข้อแนะนำ แบบรายงาน01,03ใหม่

ฝ่ายงบประมาณ สผป

, เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ศปป.๔ กอ.รมน.  

พ.อ.โอฬาร หาญสุรภานนท์ ผอ.สผป.ศปป.๔ กอ.รมน.

ส่วนแผนงานโครงการงบประมาณและติดตามประเมินผล ศปป.๔ กอ.รมน.

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …