, แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุก และลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุก และลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

 

วันที่ ๒๓ ม.ค.๖๑

๑. พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.
เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุก และลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ณ ห้องประชุม(๑) บก.ทภ.๒ โดยมี พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ ๒ เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงาน ประกอบด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด น.ม., กอ.รมน.จังหวัด น.ม., กรมอุทยานฯ, สบอ.๑, สบอ.๗, อช.ทับลาน, ทภ.๑, ตำรวจ ภ.๓, ตำรวจ ภ.๔, กรมทหารราบที่ ๒๓, ฝ่ายปกครอง, ศปป.๔ กอ.รมน. และกอ.รมน.ภาค ๑ รวมทั้งผู้บริหารของ ทส.มีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมประชุมประมาณ ๘๐ คน

๒.สรุปผลการประชุม ในขั้นต้น ดังนี้
     ๒.๑ แม่ทัพภาคที่ ๒ ได้สั่งการให้วางมาตรการแก้ไขปัญหาลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยปรับแผนให้เข้มข้นมากขึ้น พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติต่อเนื่อง และสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
      ๒.๒ ผวจ.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าใน จ.นครราชสีมา ยังมีพื้นที่อื่น ที่มีปัญหาไม้พะยูงอีก ในพื้นที่ อ.สูงเนิน อ.สีคิ้ว การป้องกันจำเป็นที่สุด ต้องมีการอบรมปลูกจิตสำนึก และเสนอทำเป็นโครงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเช่นเดียวกับยาเสพติด ซึ่งจะสนับสนุนงบประมาณจากงบเหลือจ่ายของจังหวัดให้
      ๒.๓ กอ.รมน.ภาค ๒ เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี ๖๑ จาก ศปป.๔ กอ.รมน.เพื่อฝึกอบรมโครงการ”คนรักษ์ป่า”เพิ่มอีก ๘ รุ่นๆละ ๑๐๐ คน และเพื่อจัดกำลังเพิ่ม ตามโครงการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ อช.ทับลาน ประจำปี ๖๑ งบประมาณรวม ๓,๖๒๑,๒๕๐.-บาท
      ๒.๔ พล.ต.ปรเมศวร์ฯ ตามสั่งการ นรม./ผอ.รมน.ให้นำตัวนายทุนรายใหญ่มาดำเนินคดีให้ได้ในปีนี้
อย่างน้อย ๕ ราย และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางบก ได้ให้ ศปป.๔ กอ.รมน.เสนอจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ ซึ่งได้เสนอไปแล้ว ขอให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าให้มีไส้ศึก ในส่วนของแผนปฏิบัติการของ ทภ.๑ และทภ.๒ ดีอยู่แล้วแต่จะทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรม ในช่วงแรกนี้ขอให้ ทภ.๒ เป็นผู้ประสานหลักก่อน เนื่องจากพื้นที่ส่วนมากอยู่ใน ทภ.๒ ส่วนงบประมาณที่ กอ.รมน.ภาค ๒ ขอมา ศปป.๔ฯ จะพิจารณาสนับสนุนให้ และในเร็วๆ นี้ ศปป.๔ ฯ จะจัดประชุมอีกเวทีในส่วนของขบวนการยุติธรรมโดยมี อัยการ, ปปท., ปปง., DSI และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยฝากความห่วงใยให้หน่วยต่างๆ ดูแลสิทธิกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ผู้ปฏิบัติงานด้วย
      ๒.๕ ตำรวจ ภ.๓ มีแผนจัดตั้งด่านให้ยาวที่สุด
      ๒.๖ กรมอุทยานฯ เพิ่มศักยภาพโดยจัดกำลังจากส่วนกลางมาประจำ อช.ทับลาน อย่างน้อย ๔๐ คน ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และสามารถระดมจากอุทยานฯ อื่นที่ไม่มีสถานการณ์มาสมทบได้
       ๒.๗ ผบ.ร.๒๓ เอกภาพในการบังคับบัญชา ให้ทุกหน่วยที่เข้ามาทำงานขึ้นควบคุมการบังคับบัญชากับ ฉก.ทับลาน
       ๒.๘ พ.อ.พงษ์เพชรฯ แชร์ข้อมูลด้านการข่าว
ของเครือข่ายขบวนการและชี้ช่องว่างในการตั้งด่านสกัดชาวกัมพูชาเข้ามาพื้นที่ อช.ทับลาน และเส้นทางขนไม้ออกทั้งในพื้นที่ ทภ.๑ และทภ.๒
        ๒.๙ ทภ.๑ มีแผนการปฏิบัติแล้ว มีความประสานสอดคล้อง ขอฝากการติดต่อสื่อสารจาก ทภ.๒ ให้ส่งตรงถึง ผบ.ชา ทภ.๑ ส่วนเรื่องการข่าวต้องบูรณาการให้มากขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นข่าวเปิด สำหรับข้อเสนอในที่ประชุมวันนี้จะรับไปนำเสนอ ผบ.ชา เพื่อดำเนินการต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563