แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 : ดาวน์โหลด

ข้อมูลน่าสนใจ

แผนแม่บท แก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน