แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน. พ.ศ.2562

, แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน. พ.ศ.2562
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน. พ.ศ.2562 : ดาวน์โหลด

ข้อมูลน่าสนใจ

แผนแม่บท แก้ไขปัญหา การทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน