แอพพ้นภัย, กอ.รมน. ร่วมลงนามขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กอ.รมน. ร่วมลงนามขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

มื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๓๐ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) มอบหมายให้ พลโท เรืองสิทธิ์ มิตรภานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน. ร่วมลงนามและเป็นเกียรติ ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือในการบูรณาการและขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ห้องมิตรทาวน์ฮอลล์ สามย่านมิตรทาวน์ กทม. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย รวมทั้งสิ้น ๑๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย
๑. สภากาชาดไทย
๒. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
๓. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
๔. กรมส่งสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
๕. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๖. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๗. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
๘. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
๙. การไฟฟ้านครหลวง
๑๐. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๑. กรุงเทพมหานคร
๑๒. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๑๓. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
๑๔. กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๕. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
๑๖. กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๗. กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๑๘. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
๑๙. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย

ทั้งนี้ ตามขอบเขตความร่วมมือดังกล่าว กอ.รมน.ได้จัดผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ ๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน การแบ่งปันข้อมูลที่มีประโยชน์ร่วมกัน ประสานงานและบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในการนำระบบไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภัยพิบัติร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และ ขยายผลการใช้งานให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

แอพพ้นภัย, กอ.รมน. ร่วมลงนามขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แอพพ้นภัย, กอ.รมน. ร่วมลงนามขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แอพพ้นภัย, กอ.รมน. ร่วมลงนามขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย แอพพ้นภัย, กอ.รมน. ร่วมลงนามขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ดาวน์โหลดแอพพ้นภัย
แอพพ้นภัย, กอ.รมน. ร่วมลงนามขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัดสกลนคร แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

กอ. …