อบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า กอ.รมน.จังหวัด บ.ร.

12 ก.ค.60 โครงการอบรมเยาวชนฯ
กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์

พ.อ.จะเด็ด นวลมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัด บ.ร. (ท) เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ (ด้านพลังงาน อาหารและสิ่งแวดล้อม) รุ่นที่ 2 มีผู้ร่วมกิจกรรม 120 คน จัดตากโรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา และโรงเรียนกนกศิลพิทยาคม มีส่วนราขการเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นางเมตตา แสนยะบุตร นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ แมนไธสง นายกเทศมนตรี นางสมศรี สังขจันทารา รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองชุมเห็ด รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่เจ้าร่วมกิจกรรม ภาคเช้าเป็นการให้ความรู้ภาคทฤษฎี ภาคบ่ายกิจกรรมจัดเก็บผักตบชวาในคลองชุมเห็ด หลังหมู่บ้านแพรวพราวแลนด์