, โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม

โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม

26 มิถุนายน 2563 ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดนครปฐม , อบต.บางหลวง และ รพ.สต.บางหวาย จัดโครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม ณ รพ.สต.บางหวาย ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยเป็นการให้ความรู้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการใช้น้ำหมักชีวภาพ

        ซึ่งผลผลิต(output) คือ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือนของตนเอง และเป็นเครือข่ายมวลชนของ กอ.รมน. ในการสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผลลัพธ์ (outcome) ที่ต้องการคือ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปขยายผล เพื่อสร้างความร่วมมือในการสิ่งแวดล้อมชุมชน โดย สพอ.ฯ ได้สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพให้กับ รพ.สต.บางหวาย เพื่อสนับสนุนประชาชนในพื้นที่ต่อไป ผลตอบรับในการอบรม ประชาชนมีความพอใจและได้ความรู้เป็นอย่างดีจากการอบรม

, โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม , โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม , โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม , โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม , โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม , โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม , โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม , โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม , โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม , โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนปกป้องสิ่งแวดล้อม รพ.สต.บางหวาย จ.นครปฐม

ข้อมูลน่าสนใจ

, ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน จ.ระยอง

เม& …