โครงการอบรมเยาวชน กอ.รมน.จังหวัด ร.อ.

วันที่ 9 มกราคม 2561 

พ.อ.สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ.(ท.) เป็นประธาน เปิดการอบรมโครงการเยาวชน ปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ให้รู้วิธีการปกป้องรักษา และเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถนำไปปรับใช้ขยายผลต่อไปโดยมีผู้แทนนายอำเภอโพนทอง สำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด สัสดีอำเภอโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา คณะครูนักเรียน ร่วมพิธี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 130 คน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”67″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563