โครงการเยวชนปกป้องผืนป่าฯ รร.ศรีไผทสมันต์ จังหวัดสุรินทร์

๒๗ มิ.ย.๖๐ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์  : โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ด้านอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนศรีไผทสมันต์ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ เป็นโครงการที่ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์ จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักและความหวงแหนในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งยังถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งได้รับวิทยากรพิเศษจากกลุ่มผู้ปลูกข้าวคุณภาพ  นอกจากการอบรมในหอประชุมโรงเรียนแล้ว ยังมีเชิงปฏิบัติการให้นักเรียนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ร่วมกันภายในโรงเรียนอีกด้วย 

ข้อมูลน่าสนใจ

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแถลงผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2563