, โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์

             ๒๓ มิ.ย.๖๐   กอ.รมน.จังหวัด ส.ร. ได้จัดงานโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม ตำบล นาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ 

         พ.อ.เอกภาพ   สุหร่าย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท)  เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า (ด้านอาหาร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม) กอ.รมน.จังหวัด ส.ร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ร.ร.บ้านนาสาม (เกียรติประชา) ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์    มีกิจกรรมในการฝึกอบรม ประกอบด้วย  การบรรยายพิเศษของ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  การบรรยายของนายก อบต.นาบัว เรื่องบทบาทของท้องถิ่นกับการสนับสนุนกิจการชาวนา    การบรรยายของ สหกรณ์การเกษตร วันวันวัน จำกัดที่ มีผลงานในการประกวดข้าวชนะเลิศของ จังหวัดสุรินทร์ ๓ ปีซ้อนรวมทั้งได้รับรางวัลระดับประเทศ  การดูงานการทำนาในกระถาง การรับฟังการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร  การรับทราบข้อมูลเมล็ดพันธุ์ข้าวชนิดต่างๆ การชมนิทรรศกา และการทำนาในแปลงนาที่ เคยได้รับรางวัลที่ ๑ ของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีเคยมีผลการผลิตสูงถึง ๗๓๐ กก./ไร่

 

, โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ 

โดยทุกกิจกรรมได้สร้างความประทับให้ทั้งเด็กๆ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลายๆ กิจกรรม โดยเฉพาะกิจกรรมนาถุง และการลงดำนา 

, โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ 

ทีมงานได้เตรียมพื้นที่เพื่อปลูกข้าวนาถุงในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อให้สมาชิกและผู้สนใจมาเรียนรู้ และจะปลูกต้นไม้จำนวน 100 ต้น 

 , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์ , โครงการเยาวชนร่วมปกป้องป่าฯ ที่ รร.บ้านนาสาม จังหวัดสุรินทร์

– ผลการปฏิบัติ

          เยาวชนได้รับความรู้ในด้านการปกป้องผืนป่าด้านอาหารได้เป็นอย่างดี อาทิ ประวัติความเป็นมาของข้าวหอมมะลิสุรินทร์, ประวัติความเป็นมาของชีวิตชาวนาเมื่อสมัยอดีตกาล, ฝึกทักษะด้วยการดำนาตามแบบฉบับดั่งเดิม, การศึกษาเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์ และ ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรยุคปัจจุบัน 

          อนึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนมากมีความรู้สึกนึกคิดว่า เป็นข้อมูลที่สำคัญให้ความรู้อย่างมาก หลายเรื่องพึ่งได้รับทราบ.   อยากให้สุรินทร์เป็นแหล่งที่ผลิตข้าวหอมมะลิและข้าวปลอดภัยจังหวัดหนึ่งของประเทศ

         โครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าฯ กอ.รมน.จังหวัดสุรินทร์  นี่คือตัวอย่างหนี่งในความสำเร็จภารกิจของ ศปป.4 กอ.รมน. ตามแผนแม่บทฯ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับในโครงการอบรมเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร โดยมีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน 

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย