, โครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชน

โครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชน

วันที่ 29 ม.ค.64 กอ.รมน.จังหวัดตาก จัดทำโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรม สานเสวนากลุ่มอาชีพเกษตรกรรม(การปลูกผักปลอดสารพิษ)ของราษฎร บ้านห้วยนึ่ง หมู่ 3 ต.แม่ท้อ อ.เมืองตากฯ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม อบต.แม่ท้อ อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยมี น.ส.สมนึก คุ้มยิ้ม นายก อบต.แม่ท้อฯเป็นประธาน มีผู้แทนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดตาก,สนง.เกษตร อ.เมืองตากฯ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก,สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดตาก,โครงการชลประทานจังหวัดตาก,สนง.พาณิชย์จังหวัดตาก,ผู้แทน อบจ.ตากและหน.กองนโยบายแผน อบต.แม่ท้อฯเข้าร่วมการสานเสวนา ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

, โครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชน , โครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชน


เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 64 พ.อ.พิชิต โชติแก้ว รอง ผอ.รมน.จังหวัดพัทลุง(ท.) เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชน(เยาวชน)ประชาธิปไตย  เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้ประชาชน(เยาวชน)มีทัศนะคติทางการเมือง มีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยในการบูรณาการแก้ปัญหาร่วมกัน มีความตระหนักในความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และเป็นเยาวชนพลเมืองที่ดีของชาติ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง/หนังตะลุง (สื่อสารภาษาพื้นบ้าน) และผู้บริหารโรงเรียนประภัสสรรังสิต และวิทยากรของ กอ.รมน.จังหวัดพัทลุง ณ หอประชุม โรงเรียนประภัสสรรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

, โครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชน , โครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชน , โครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชน , โครงการ สานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการเสริมสร้างประชาชน

ข้อมูลน่าสนใจ

, ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ผอ.กอ.รมน.ภาค 4 รับมอบถุงยังชีพ 1 พันชุดจากกลุ่มเซ็นทรัล นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ที& …