, การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙  และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

, การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙  และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐

 (๖ ก.พ.๖๐) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดนิทรรศการในงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๙ และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๐ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

                      รวมทั้งมอบนโยบายในการดำเนินงานด้านความมั่นคง เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ กอ.รมน. โดยนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ กอ.รมน. ได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและหน่วยขึ้นตรงของ กอ.รมน. เพื่อยึดถือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอวีดิทัศน์และเอกสารแจกจ่าย รวมทั้งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่สำคัญในปี ๒๕๕๙ และการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานในช่วงต่อไป โดยมุ่งเน้นการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรักษาความมั่นคงภายในตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ กอ.รมน. พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๔

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …