, สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสนธิกำลังตรวจสอบ
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ (ป่าชายเลน)ท้องที่อำเภอท่าใหม่ และอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ดังนี้

๑.วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศปป.๔ กอ.รมน. ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการสนธิกำลังตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ (ป่าชายเลน) ท้องที่อำเภอท่าใหม่ และอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจพบการบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตที่ดินป่าไม้เพื่อปลูกสร้างรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ จำนวน ๓ ราย ได้แก่ รีสอร์ทภูฟ้า รีสอร์ทบ้านเรือ และรีสอร์ท ซีเชลทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พล.อ. สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)

, สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

กอ.รมน.จังหวัด ส.ส.

30 มิ.ย.60

พันเอก จิระโรจน์ กองวารี  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม(ท) จัดชุด ชรต. ร่วมกับ นายสุคนธ์  สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภออัมพวา  พร้อมด้วยปลัดอำเภออัมพวา , สมาชิก อส.  , นายปริญญา ดรุณศรี กำนันตำบลยี่สาร , ผู้ใหญ่ฯ , สารวัตรฯ ตำบลยี่สาร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร โดย พ.ท.สุนัน ทับชม รองหน.บก.ควบคุมส่วนหน้า มทบ.16 , เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ยี่สาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ยี่สาร โดยนายสมศักดิ์ แสงสุริยา ประธานสภา อบต.ยี่สาร และนายเจริญ แสงสุริยา สมาชิก อบต.ยี่สาร ร่วมลงตรวจพื้นที่สาธารณะทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา เพื่อป้องกันผู้บุกรุกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ และระวังป้องกันการบุกรุก

, สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ , สถานการณ์ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, การแก้ไขปัญหาคลองสี่วาพาสวัสดิ์  จ.สมุทรสาคร

การแก้ไขปัญหาคลองสี่วาพาสวัสดิ์ จ.สมุทรสาคร

วั& …