,

8 ส.ค.60. พ.อ.จิโรจ แสนทิตย์ ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานและอาหารศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง และลงพื้นที่เกาะหมากและเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง เพื่อติดตาม สอบถาม รับฟังปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง อาทิ
นอภ.ปากพะยูน, ป.มั่นคงอำเภอปากพะยูน, ผู้แทนทสจ.พัทลุง, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พ.ท., เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พ.ท สาขาปากพะยูน, ผู้แทน ผอ.สบอ.6, ผู้แทน หน.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา, ผู้แทน อัยการจังหวัด พ.ท., ผู้แทน นายก อบจ.พัทลุง, ประธานสภา อบจ.พัทลุง, ผู้แทน หนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง
ผลการประชุมเป็นไปดัวยความเรียยร้อย คณะฯ ได้รับเอกสารข้อมูล รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ ชี้แจง เพื่อนำข้อมูลไปประสานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดดำเนินการต่อไป

, , , , , ,

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย