,

วันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ พ.อ.นภัค สุวรรณคีรี ผอ.สสท.ศปป.๔ฯ เป็นผู้แทน ศปป.๔ กอ.รมน.เข้าร่วมประชุมแนวทางการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตามคำสั่ง คสช.ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัด ทส.เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนหน่วยงาน ประกอบด้วย กอ.รมน., มท., พม. และทส.เข้าร่วมประชุมรวม ๒๐ คน

, , , ,

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …