,

 พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.  พ.อ.ทรงศักดิ์ นิ่มนวล ผอ.สพอ.ศปป.4 กอ.รมน. พร้อมคณะ เข้าติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหา จากการประกอบกิจการของบริษัท แวกซ์  กาเบ็จ รีไซเคิล จำกัด โดยมีนายชยาวุธ จันทร        ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   นายนิวัติ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี, พ.อ.เอกธนา. รอง ผอ.รมน จังหวัด ร.บ.  พ.อ.ภัทราวุธ  ทิพโกมุท รอง ผบ.กรมพัฒนาที่1 ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมรับฟังผลการแก้ไข มีข้อสรุปดังนี้

1. มาตรการแก้ไขระยะสั้น อ.จอมบึง ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือห้ามใช้น้ำในลำห้วยในการอุปโภค-บริโภค และขอความร่วมมือบริษัทฯ ให้นำน้ำมาแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบสัปดาห์ละ2เที่ยว

2. มาตรการระยะยาว กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแผนงานโครงการน้ำบาดาลระยะไกล ส่งน้ำมาทางระบบท่อในพื้นที่ ต.น้ำพุ โดยใช้งบประมาณปี 2562 (ของบจากสำนักงบประมาณ) งบประมาน7ล้านบาท

3. จากกรณีที่ได้รับแจ้งว่า บริษัทฯ มีการกระทำในบ่อฝังกลบที่ถูกสั่งปิด (ภาพถ่ายประกอบวีดีโอ) อุตสาหกรรมจังหวัด ทำหนังสือสอบถามกรมฯ (โดยไม่ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด)ว่าหลักฐานที่พบเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหรือไม่

4. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ทำหนังสือถึงกรมโรงงานฯ แจ้งหลักฐานที่ปรากฏนั้น เพียงพอแล้วว่ากระทำการฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ เห็นสมควรให้ดำเนินการตาม ม.39 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535

5. อบต.ยังยืนยัน ต้องมีผลของการเจาะดินปรากฎชัดแจ้งก่อน จึงดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปได้

เวลา 1430 คณะเข้าติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา ณ บริษัทฯ ปรากฎผล ดังนี้

1. อบต.รางบัว แจ้งคำสั่งตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร(อ.1) จำนวน5ฉบับ เป็นอาคารโรงงาน ซึ่งเป็นอาคารควบคุมการใช้ตาม มาตรา 32 เมื่อสร้างแล้วเสร็จต้องแจ้ง จพง.ท้องถิ่น เพื่อออกใบรับรองการก่อสร้าง(อ.6) ตามมาตรา 32ทวิ ผู้ประกอบการไม่ได้ขอ อ.6 มีบทกำหนดโทษตาม ม.65 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ประกอบการรับทราบและยินดีแก้ไขปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อบต.รางบัว จึงดำเนินการตามมาตรา 74 ส่งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ภายใน7 วัน

2.แจ้งคำสั่งตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535  พบว่าประกอบกิจการประเภทโกดัง จำนวน 4 หลัง ซึ่งตามข้อบัญญัติ ของ อบต. ต้องควบคุมตามข้อ 5.13(6)     การกระทำผิด ตาม ม.33 แห่งพ.ร.บ.ฯ โดยประกอบกิจการประเภทโกดัง จำนวน 4 หลัง ยังไม่ได้รับใบอนุญาต(อภ2) และมีการเทกองของเหลือ ของเสียหรือวัสดุที่เหลือจากการประกอบการในที่โล่งแจ้งโดยไม่มีหลังคาคลุมเป็นการฝ่าฝืนตามข้อกำหนดท้องถิ่น

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”32″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”2″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

กอ.รมน.จังหวัดเลย จัดพิธีการรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ฯ โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับเกษตรกร เพื่อนำไปมอบให้ ปราชญ์ วัด และโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดเลย