,

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”52″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

 ๒๐ ธ.ค.๖๐ พล.ต.ศิริพงษ์ รูปงาม รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน. หัวหน้าชุดประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมคณะ  เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประเมินผลการปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัด น.ภ.เพื่อติดตาม ,แนะนำ ,รับทราบปัญหาข้อขัดข้อง รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.น.ภ./ผอ.รมน.จังหวัดน.ภ. พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม อ.นากลาง ,ตรวจพื้นที่ที่มีปัญหาการบุกรุกในพื้นที่ป่าเก่ากลอย-นากลาง อ.นากลาง ทั้งนี้ พ.อ.ปริชญ์ สุคันธศรี รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ.(ท.)ได้บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนแม่บทฯ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัดน.ภ.โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและให้ข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วย/ปัญหาข้อขัดข้องและตอบข้อซักถาม ดังนี้  ๑. ผอ.ทสจ.น.ภ. ๒.ผู้แทน อบจ.น.ภ. ๓.หน.อช.ภูเก้า-ภูพานคำ ๔.ป่าไม้จังหวัด น.ภ. ๕. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.น.ภ. ๖. อุตสาหกรรม จว.น.ภ. ๗. หน.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) ๘.หน.วนอุทยานบัวบาน ๙.หน.ควบคุมไฟป่าจว.น.ภ.๑๐.หน.สำนักบริหารสนับสนุนป้องกันและปราบปรามที่ ๒ (ภาค ตอ./น.) ๑๑. หน.หน่วยจัดการต้นน้ำลำพะเนียง ๑๒.หัวหน้าโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริลำห้วยบอง ๑๓.หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่นภ.๑ (หนองสวรรค์) โดยหัวหน้าชุดประเมิน ขอให้ร่วมมือกันปฏิบัติงานทั้งในด้านการปกป้องรักษาฝืนป่า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านพลังงาน หากมีปัญหาข้อขัดข้อง ขอให้รีบดำเนินการประสาน/ขอความร่วมมือ กอ.รมน.จังหวัด น.ภ.เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …