,

๒๗ ธ.ค.๖๐

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ พื้นที่ กอ.รมน. ภาค ๒ โดย พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช. ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน. (ชุดประเมินผลที่ ๒) เยี่ยมคำนับ ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ, พ.ท.ยุทธจักร รูปบัว หน.ฝ่ายนโยบายและแผน กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. และ พ.ต.ทรงพล คำภภู รอง หน. กมช.กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ให้การต้อนรับ
และ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ณ ชั้น ๒ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด อ.จ. ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ 

 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”61″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำนาจเจริญ ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เป็นบ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมแบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill ) เนื้อที่ประมาณ ๙๘ ไร่ ซึ่งออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มีพื้นที่ฝังกลบจริงประมาณ ๖๓ ไร่ มีขยะมูลฝอยที่ฝังกลบแล้ว ๗๐,๐๐๐ ตัน ซึ่งไม่ใช่มูลฝอยตกค้างเนื่องจากมีการฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”62″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”4″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ลงพื้นที่ตรวจสอบไม้ของกลาง และรถยนต์ของกลาง ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อจ.๑ (ป่าดงบังอี่ – ดงหัวกอง) และหน่วยปฏิบัติกมรพิเศษที่ ๒๖ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (อุบลราชธานี) กรมป่าไม้ ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”63″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, ๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑๔ พ.ค.๖๓ ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ป่าท้ายบ้านเพชรดำ ในเขตป่าไม้ถาวรป่าทุ่งแสลงหลวง หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เขาค้อ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.๒ (เขาค้อ)

๑. เ …