, งานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

งานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”71″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”cover” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

๑๔ ม.ค.๖๑

พล.ต.ปรเมศวร์ กันมินทร์ รอง ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.
เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.เข้าร่วมงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ๕ – ๗ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิด – ปิดงาน และเป็นประธานในพิธีมอบ Username/Password ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพรให้กับผู้แทนฝ่ายปกครอง, ศปป.๔ กอ.รมน., กอ.รมน.ภาค ๑ – ๔ และ กอ.รมน.จังหวัด ทุกจังหวัด รวมทั้งผู้บริหารของ ทส.มีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมงานรวมประมาณ ๔๘๐ คน

      ศปป.๔ฯ มีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมงานรวม ๔ นาย ประกอบด้วย พล.ต.ปรเมศวร์ฯ, พ.อ.พงษ์เพชรฯ, พ.ต.ฉลาดฯ และ จ.ส.อ.พงษ์ทรฯ สรุปสาระสำคัญของงาน ดังนี้
เวลา ๑๐๐๐ พล.อ.สุรศักดิ์ฯ รมว.ทส.
ปาฐกถาพิเศษ “ป่าไม้ไทยสมบูรณ์ เกื้อกูลการพัฒนา ปวงประชามีสุข ปลูกป่าในใจคน เปี่ยมล้นสามัคคี” โดยได้ฝาก
ถึงผู้บริหารทั้ง ๓ กรม ในเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาให้ชัดว่าเราต้องการทำอะไร การพิจารณาบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งให้เหมาะสม, การประชาสัมพันธ์ในสิ่งดีๆ เช่น การปลูกป่าฟื้นฟูป่า ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์, ระบบนิเวศกลับคืนมา และยังนำเศรษฐกิจที่ได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศอย่างมหาศาล รวมทั้งให้แต่งเพลงเพื่อการอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับยุค ๔.๐

เวลา ๑๐๓๐ พิธีมอบ Username/Password

เวลา ๑๑๐๐ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติฯ บรรยายพิเศษ” Actionable Geo – Intelligence Plat และ
การชมนิทรรศการ

เวลา ๑๓๓๐ เสวนา “การบูรณาการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ด้วยเทคโนโลยี ๔.๐”
โดยมีผู้แทนหน่วยงาน. ร่วมเสวนา รวม ๖ คน ได้แก่ ศปป.๔ฯ, กปม., อส., ทช., มท.และดร.อานนท์ฯ เป็นผู้ดำเนินรายการ สรุปดังนี้
      (๑ )มท.โดย รองปลัดฯมท.(นายศุภชัยฯ)
ต้องให้ชาวบ้านมีความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าไม้ มีการสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันทำงาน และให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการรายงาน
       (๒ )กปม.โดย รอง อปม.(นายอรรถพลฯ) พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีมากถึง ๑๐๒ ล้านไร่ จึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยที่ผ่านมาได้แจกสมาทโฟนให้หน่วยป้องกันฯ ไปแล้วรวม ๓๙๕ หน่วย ดังนั้นในอนาคตการบุกรุกรายใหญ่ๆ จะไม่มี เนื่องจากจะถูกตรวจพบโดยเทคโนโลยี ๔.๐ และเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมแจ้งข่าวได้
        (๓ )อส.โดย รอง อส.เทคโนโลยีทุกอย่างมีข้อจำกัด เจ้าหน้าที่ต้องทราบข้อมูลจุดอ่อนหรือขีดจำกัดต่างๆ เช่น NCAPS, GPS ฝ่ายตรงข้ามมีเครื่องตัดสัญญาณ
ดังนั้น เครื่องมือพื้นฐานมีความจำเป็นต้องฝึกไว้
        (๔)ทช.โดย รอง ทช.(นายศักดาฯ)มีศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีระบบสารสนเทศ มีเครือข่าย
หมื่นกว่าคน จาก ๔๑๐ กลุ่ม การขอใช้ประโยชน์พื้นที่ ประชาชนสามารถยื่นขอทางเว็บไซต์ได้เลย และอีกไม่เกิน ๒ เดือน จะเชื่อมโยงเครือข่ายกับ ทร.และกรมประมง
         (๕)ศปป.๔ฯ โดย พล.ต.ปรเมศวร์ฯ กอ.รมน.บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทฯ, ตามมติ ครม.๓๐ มิ.ย.๔๑, คำสั่ง คสช.ที่ ๖๔ และ๖๖ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ นรม./ผอ.รมน.ได้ให้นโยบายการทำงานต้องเป็น กอ.รมน.๔.๐โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน ต้องป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่ม, การปราบปรามต้องนำตัวผู้กระทำผิดที่เป็นนายทุนรายใหญ่มาลงโทษให้ได้ เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าไม้ให้สัมฤทธิ์ผล โดยนำเทคโนโลยี ๔.๐ เข้ามาช่วย แต่ที่สำคัญคือคนที่เกี่ยวข้องมีหลายหน่วยงาน ศปป.๔ฯ จะเป็นศูนย์กลางในการ
บูรณาการหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายทหาร และกอ.รมน.เพื่อเสริมการปฏิบัติของ ศปก.พป. และได้ฝากถึง
ดร.อานนท์ฯ และทีมงานที่ทำเทคโนโลยี ๔.๐ ได้พัฒนาเครื่องมือที่ทำให้สามารถมองเห็นได้ละเอียดถึงตัวคน และมองเห็นได้ในเวลากลางคืน เพื่อการปราบปรามอย่างได้ผล

เวลา ๑๕๐๐ รมว.
ทส.สรุปและปิดงาน ดังนี้
     – การกำหนดเป้าหมายของแต่ละกรม ต้องชัดเจน เพื่อนำเข้าคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ
     – การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ต้องมีความเป็นไปได้
     – การใช้เทคโนโลยีต้องเหมาะสมกับงาน ทันสมัย และตอบสนองสังคมด้วย
     – ปรับทัศนคติการไว้วางใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน และภายในส่วนราชการ
    – การดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้ดีในทุกด้านทั้ง ร่างกาย วาจา ใจ และความรู้ โดยต้องพัฒนาขีดความสามารถต่อไป
    – รมว.ทส.ฝากถึงกรมป่าไม้ มีงาน ๒ งาน คือการปราบปรามภายใต้ ศปก.พป.และงานส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้และ กล่าวปิดงาน

“แอปพลิเคชัน” พิทักษ์ป่าไม้ ยุค4.0

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดอุดรธานี พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

เม& …