,

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”75″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”fade” cycle_interval=”5″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

๑๗ ม.ค.๖๑

พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ผช. ผอ. ศปป.๔ กอ.รมน. (ชุดประเมินผลที่ ๒) หัวหน้าคณะ ฯ ลงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
๑. เวลา ๐๙๐๐ เข้าพบและเยี่ยมคำนับ ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. และ พ.อ.สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) ให้การต้อนรับ
๒. เวลา ๐๙๓๐ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติ งานตามแผนแม่บทฯ รวมทั้งการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ณ ชั้น ๔ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี พ.อ.สำราญ เจริญวงค์เพ็ชร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) และ ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องของ กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ให้การต้อนรับ
๓. เวลา ๑๑๓๐ ชุดประเมินฯ ชี้แจง ให้คำแนะนำ และ ตรวจประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ
๔. เวลา ๑๓๐๐ พล.ต.ทัพ อุทิตสาร ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ร.อ., อุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด, สาธารณะสุขจังหวัดร้อยเอ็ด, ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีที่ราษฎรในพื้นที่ ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ร้องเรียนเกี่ยวกับการประสบปัญหามลพิษด้านคุณภาพอากาศ จากการประกอบกิจการโรงสีข้าว และ โรงไฟฟ้าชีวมวลของ บริษัท บัวสมหมาย จำกัด บริษัท บัวสมหมายผลิตไฟฟ้า จำกัด เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมี น.ส.ปรียา สมทรัพย์ บุตรสาวเจ้าของบริษัท และ นางสุมาลี ตั้งภักดี ผู้จัดการ บริษัท บัวสมหมาย จำกัด ให้การต้อนรับ
๕. เวลา ๑๕๐๐ ลงพื้นที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) กรมป่าไม้ ต.ขวัญเมือง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ดูแปลงปลูกไม้พะยูง โครงการอนุรักษ์แหบ่งพันธุกรรมนอกถิ่นกำเนิด ซึ่งมีต้นพะยูงขนาดใหญ่อยู่ประมาณ ๑,๕๐๐ ต้น โดยมีนายวิเชียร ศรีมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และ นายไพสิฐ เลิศพุทธิพงค์พร หน.สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย  ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

วันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของนายทุนในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ (ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเปือย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ )

๑. เ …