,

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”113″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ศปป.4 กอ.รมน.รายงานผลการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนฯ ของกลุ่มนายทุน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ดังนี้

1.วันนี้ 27 เม.ย.61 เวลา 9.00-12.00 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.(นายสมชาย ฉิมแย้ม) ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอนครไทย, เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด พ.ล.(พ.อ.ภูมินทร์ จันทร), เจ้าหน้าที่ ชป.รส.ที่ 3 อ.นครไทย และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3 (หนองกะท้าว) ประชุมพิจารณาคุณสมบัติผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ต่อเนื่องจากการตรวจยึด พื้นที่บุกรุกปลูกยางพารา คดีอาญาที่ 59/2558 และคดีอาญาที่ 62/2558 ที่ชุดปฏิบัติการ ศปป.4ฯ ร่วมกับชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดไว้ เมื่อปี 2558 เนื้อที่รวม 2,580-0-04 ไร่ โดยราษฎรชาวเขาเผ่าม้ง จำนวน 25 ราย ท้องที่ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ามาทำกินในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก และทับซ้อนพื้นที่ตรวจยึด รวมเนื้อที่ 542-1-96 ไร่ ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า กลุ่มราษฎรดังกล่าวส่วนใหญ่เข้าข่ายผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ตามคำสั่ง คสช.ที่ 66/2557 และราษฎรบางส่วนเข้าหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล.3 (หนองกะท้าว) รายงานจังหวัดพิษณุโลก และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก พิจารณาดำเนินการต่อไป

2.สำหรับพื้นที่ตรวจยึดในคดีดังกล่าวที่คงเหลือ ได้สอบถามกลุ่มราษฎรที่มาแสดงตัวทั้ง 25 คนยืนยันว่าเป็นพื้นที่ของกลุ่มนายทุน และไม่มีของราษฎรผู้ยากไร้ฯ ตกค้างอีกแต่อย่างใด

 

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …