,

การตรวจสอบกรณีร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการออกเอกสารสิทธิในที่ดินคลาดเคลื่อนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ท้องที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ซึ่งนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรม

ป่าไม้ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ได้รับข้อร้องเรียนจากชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี กรณีชาวต่างชาติและครอบครัวชาวไทย ซื้อบ้านพักอาศัย 

(มีเอกสารสิทธิในที่ดิน ประเภทโฉนดที่ดิน) เนื้อที่ ๑ ไร่เศษ มูลค่ากว่า ๑๐ ล้านบาท เมื่อนำที่ดินแปลงดังกล่าวไปค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินปรากฎว่าสถาบันการเงินปฏิเสธหลักทรัพย์ค้ำประกันเนื่องจากที่ดินที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันรายนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  ๑.วันนี้ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) ได้มอบหมายให้นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า(ศปก.พป.) และหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร) ลงพื้นที่

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนข้างต้น โดยการบูรณาการปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กอ.รมน., กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบุรี, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ สาขาเพชรบุรี และศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ ๑ (ภาคกลาง) ผลการ

ตรวจสอบ ดังนี้

  ๑.๑ ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ดินในโครงการปาล์มสปริง โดย บจก.ปาล์มฮิลโฮม ตรวจสอบพบว่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหมายเลข ๘๗ และซ้อนทับเขตป่าไม้ถาวร

   ๑.๒ พบว่าที่ดินของโครงการปาล์มสปริง โดย บจก.ปาล์มฮิลโฮม อีกหลายแปลงซ้อนทับเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหมายเลข ๘๗

  ๑.๓ จากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศ ในห้วงปี ๒๕๑๐ มีสภาพเป็นป่าทั้งแปลง 

ไม่มีร่องรอยการทำประโยชน์มาก่อน

   ๑.๔ เรื่องร้องเรียนรายนี้ได้มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชน และเป็นที่สนใจของสาธารณะในห้วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้

ผู้ร้องเรียนทราบถึงแนวทางการดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียด และขั้นตอนการดำเนินงานทางกฎหมายต่อไป จนเป็นที่พอใจ

 ๒.ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) จะดำเนินการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดิน (ประเภทโฉนดที่ดิน) ของโครงการดังกล่าวอย่างละเอียด และจะประสานตรวจสอบ

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย และให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน  และผู้ได้รับผลกระทบความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”124″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_slideshow” gallery_width=”600″ gallery_height=”400″ cycle_effect=”blindX” cycle_interval=”10″ show_thumbnail_link=”1″ thumbnail_link_text=”[Show thumbnails]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

ข้อมูลน่าสนใจ

, วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓  ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๓ ศปป.๔ กอ.รมน.บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและปราบปรามการบุกรุก ตัดไม้ทำลายป่า และการยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์

๑. เ …